Teisinė informacija

Teisinė reguliavimo stebėsena

Atnaujinta: 2019 03 15

Švietimo ir mokslo ministerija Vyriausybės pavedimu atliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369) stebėseną, kurios metu laukė pastabų ir siūlymų dėl šio nutarimo.

Stebėsenos tikslas – išanalizuoti, ar pasiekti teisės akte įtvirtinti teisinio reguliavimo tikslai. Taip pat išnagrinėti, ar, įgyvendinus teisės aktą, neatsirado nenumatytų neigiamų pasekmių arba kitų aplinkybių, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Teisės aktą galima rasti: e-seimas.lrs.lt

Atlikus teisės akto stebėseną parengta stebėsenos pažyma, kurioje atsispindi teisės akto reguliavimo sritis, prieš priimant teisės aktą pasiekti tikslai, neigiamos pasekmės ir siūlymai, susiję su teisės akto tobulinimu.

Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis: Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytas vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo teisinis reguliavimas.
Stebėsenos tikslas: įvertinti esamą vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktiką, jos veiksmingumą, šios srities teisinio reguliavimo pakankamumą. 
Atlikus teisinio reguliavimo stebėseną, parengta teisinio reguliavimo pažyma, kurioje atsispindi stebėsenos tikslai, uždaviniai, teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas ir siūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.