Gimnazijos istorija

Knyga apie gimnazijos istoriją. Autorė M.Draugelienė 

Mokyklos Trakuose

Dabar Trakuose veikiančių mokyklų vietos istorija

Trakų mokykla yra antroji seniausia mokykla Lietuvoje. Pati seniausia – Vilniaus katedrinė, kuri veikė jau 1397 m.Tačiau jos abi buvo ne tokios pačios – vilniškė atitiko specialiosios vidurinės mokyklos tipą (taip ją dabar galėtume apibrėžti), o trakiškė buvo parapinė, t. y. pradinė. Naujųjų Trakų bažnyčią Vytautas įsteigė 1409 metais gegužės 24 d. Trakuose surašytu dokumentu. Originalus dokumentas neišliko, bet jis yra likęs pakartotas vėlesnių valdovų dokumentuose. Šiandien dokumentą randame Zigmanto Vazos 1618 m. kovo 26 d. rašte, tvirtinančiame tų turtų priklausomumą. Šis dokumentas rėmėsi Žygimanto Senojo tokio pat turinio raštu (1522 m. kovo 3 d.) Ši mokyklėlė buvo plataus, per kelerius amžius išaugusio parapinio tinklo dalelė.


Zigmanto Vazos 1618 m. kovo 26 d. raštas

Į Lietuvą įžengė prieinama, vieša raštingumą skleidžianti institucija. Mokoma tikybos pagrindų, giedoti giesmes lotyniškai (dažniausiai) ir rašto (dažniausiai rašto buvo mokoma lotynų kalba). Mokslai buvo tęsiami kolegijose (veikė nuo XVI a.), Vilniaus universitete, Krokuvos ir kituose Europos universitetuose. 1526 m. Vilniaus vyskupystės sinodas priėmė nutarimą, o jis lietė ir Trakų mokyklą, kad prie kiekvienos bažnyčios būtų mokyklėlės, o jose mokoma lietuvių ir lenkų kalbomis, bet tai turėjo liesti tik tikėjimo pradmenų dėstymą, ne raštą. Bėgant šimtmečiams, per karus ir marus, kai sumažėdavo gyventojų, o juos slėgdavo skurdas, tokios parapinės mokyklos kurį laiką neveikdavo, vėliau atsikurdavo. 1804 m. senojoje Trakų mokykloje mokėsi 40 berniukų.1818 m. klebonaujant Antanui Giedraičiui pastatyta parapinė mokykla (Birutės g. Nr. 6). Pastatas beveik nepakitęs iki mūsų dienų.

Kelios Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinės tyrė gimnazijos vietos istoriją. Kartu susipažinta su visų dabar Trakuose veikiančių mokyklų vietos istorija. Išsiaiškinta, kad vietos istorija artimai susijusi su Trakų Bernardinų vienuolynu ir šv. Mikalojaus bažnyčia, kuri buvo įsikūrusi pietinėje miesto dalyje ant gana aukštos kalvos, vadinamos Bernardinų kalva. Ši teritorija rašytiniuose šaltiniuose minima 1497 m., kai čia pradėjo statyti Martyno Goštauto funduotą šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčią (ji nebuvo baigta statyti). Po ilgai trukusių statybų vienuolyno pastatas atiduotas Bernardinų ordino vienuoliams. Vienuolynas pradėjo veikti tik 1617 m. 1655 m. karų su Maskva metu rusų kariuomenė užėmė Trakus, nuniokojo ir vienuolyną bei bažnyčią. XVIII a. po remonto ant kalvos išaugo barokinis-klasicistinis dviejų aukštų vienuolynas ir dvibokštė su penkiais altoriais bažnyčia, pašventinta 1750 m. Istoriniuose šaltiniuose aptinkama, kad šiame vienuolyne buvusi mokykla. Bernardinų vienuoliai buvo sukaupę labai didelę biblioteką. Yra išlikęs jos knygų sąrašas. Didelę sąrašo dalį sudaro knygos, skirtos Lietuvos istorijai, filosofijai, poezijai. Uždarius vienuolyną, biblioteka buvo išblaškyta. Vienuolynui priklausė teritorija, kurią dabar apjuosta Birutės, Vytauto ir Mindaugo gatvės.


Antano Giedraičino pastatyta parapinė mokykla

Trakų mokytojų seminarijos veiklos laikotarpiai

 • Lenkiškasis laikotarpis (1924-1937 m.)
 • Lietuviškasis laikotarpis (1940-1947 m.).
 • Mišrios (lietuviškos, lenkiškos ir rusiškos) seminarijos laikotarpis (1947-1957 m.)

Lenkiškasis laikotarpis (1924-1937 m.) Plačiau galima paskaityti čia...

1924 m. Lenkijos okupuotuose Trakuose Lenkijos valdžia įkūrė Valstybinę Trakų moterų mokytojų seminariją, kurioje buvo rengiami mokytojai daugiausia Vilniaus krašto bei visos Lenkijos pradinėms mokykloms. Direktorė Julija Rutkovska (vadovavo13 metų). 1937 m. Lenkijos švietimo ministerija nutarė uždaryti Trakų mokytojų seminariją, vietoje jos įsteigti keturių klasių gimnaziją ir trejų metų vyrų pedagoginį licėjų. Sprendimo motyvai buvo šie: organizuoti gimnaziją Trakų apylinkių kaimo vaikams, kuriems sunku pasiekti Vilniaus gimnaziją, ir daugiau parengti mokytojų vyrų. Norėta paruošti aukštesnės kvalifikacijos mokytojus.

Lenkų mokytojų seminarija Trakuose, 1926 m.

 

Lietuviškasis laikotarpis (1940 -1947 m.)

Seminarijos patalpose įsikūrė keturklasė gimnazija ir vyrų mokytojų licėjus. Šios mokymo įstaigos gyvavo vos dvejus metus, t.y. iki 1939 m.- Antrojo pasaulinio karo pradžios. 1940 m. čia vėl įkurta mokytojų seminarija, tik dabar lietuviška. Tai įvyko grąžinus Lietuvai Vilniaus kraštą. 1939 m. rudenį Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių. Šiame krašte lietuviškos mokyklos nebuvo. Buvo nutarta palikti visas lenkiškas mokyklas ir jose imta mokyti lietuvių kalbos. Vėliau kurtas visas lietuviškų mokyklų tinklas. Labai trūko mokytojų, todėl Lietuvos švietimo ministerija sumanė Trakuose steigti pradžios mokyklų mokytojų seminariją. Direktoriumi paskiriamas Marijampolės mokytojų seminarijos direktorius Juozas Mičiulis. 1940 m.birželio mėn. Lietuva neteko nepriklausomybės, buvo pakeista vyriausybė Naujasis Pradžios mokslo departamento vadovas Vincas Žilionis pritarė Trakuose steigti mokytojų seminariją.

Vokietijos okupacijos metai

1942 m. pavasarį į Trakus suvažiavo daug vokiečių kariuomenės, apsistojo seminarijos patalpose. Pamokos vyko už Bernardinų ežero lenkų paliktose tuščiose poilsio vilose. Mokytojai liko tie patys. Buvo pakeistas tik vokiečių kalbos mokytojas. Dirbti pradėjo Leonas Jovaiša. 1944 m. liepos 5 d. seminarijos direktorius pasitraukė iš Trakų. Prieš tai pusiasalio pilies teritorijoje, buvusiame bendrabutyje, buvo paslėpti seminarijos dokumentai.Prasidėjo 1944/1945 mokslo metai. Tais metais įsteigti 4 parengiamieji kursai (60 mokinių) ir 4 pagrindiniai kursai (65 mokiniai).

Mišrios (lietuviškos, lenkiškos ir rusiškos) seminarijos laikotarpis (1947-1957 m.)

Nuo 1947-1948 mokslo metų pradžios seminarijoje greta lietuviškų kursų (26 mokiniai) įsteigtas lenkų kalba mokomas pirmas kursas (27 mokiniai), o nuo 1951-1952 m. ir rusų kalba mokomas pirmas kursas. Buvo rengiami mokytojai lenkiškoms ir rusiškoms pradinėms mokykloms. Nuo tų laikų Trakuose veikia rusų ir lenkų kalbomis mokanti Trakų vidurinė mokykla (dabar Trakų gimnazija). 1957 m. mokytojų seminariją perkėlus į Naują Vilnią jos vietoje įkurta mokykla–internatas. Direktorius Vytautas Cegelskas. Mokykla–internatas persikėlė iš Kudirkos gatvės į naują pastatą

Mokykla dabar (1974-2019 m.)

1974 m. Trakų mokyklos–internato pastate įsikūrė Trakų 2–oji vidurinė mokykla. Abi mokyklos – internatinė ir vidurinė – dirbo tose pačiose patalpose. Dalis mokinių mokėsi antroje pamainoje. Direktorius Jonas Bagdonas.


Jonas Bagdonas

1982 m. lapkričio 23 d. Trakų 2-oji vidurinė mokykla įkurta naujame pastate, Birutės gatvėje Nr.47. 1989 m., minint Trakų parapinės mokyklos 580-ąsias metines, prie mokyklos padėtas paminklinis akmuo.

1990 m. spalio 27 d. mokyklai buvo suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. Krikštatėvių pareigas atliko tuometinis Švietimo ir kultūros ministras Darius Kuolys, istorijos mokslų kandidatė Ingė Lukšaitė, Tautinių mažumų departamento pirmininkė Halina Kobeckaitė ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Algirdas Avižienis.

1980-1989 m.m. mokykloje pradėta sustiprintai mokyti matematiką, o nuo 1988-1989m.m. - ir humanitarinius dalykus.

Nuo 1991-1992 m.m. iki 2014 rugpjūčio 25 d. Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai vadovavo Elvyra Janušauskienė.

1995 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos gimnazijų taryba Trakų Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai suteikė pirmosios humanitarinės gimnazijos klasės statusą.

1998 m. pavasarį Trakų Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai patvirtintas 5 humanitarinės ir realinės gimnazijos statusas, reorganizavus vidurinę mokyklą į Trakų pradinę mokyklą ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją. Gimnazijos inauguracija vyko 1998 m. spalio 27-ąją. Dalyvavo garbingi svečiai: Švietimo ir mokslo viceministrė Vaiva Vėbraitė, Vilniaus apskrities viršininko administracijos švietimo ir socialinių reikalų dapartamento direktorius Jonas Bagdonas, Trakų merijos vadovai.

Nuo 1999-2000 mokslo metų įvestas profilinis mokymas.

Mokykla išleido 45 abiturientų laidas.

1999 m. išleista pirmoji gimnazistų laida.


1-oji laida

Nuo 2014-12-08 gimnazijai vadovauja Jolanta Martyncevienė.


Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

 

Filmuota medžiaga apie gimnaziją

Gimnazijos šventė 2009-05-09 I dalis

Gimnazijos šventė 2009-05-09 II dalis

Gimnazijos šventė 2015 spalis I dalis

Gimnazijos šventė 2015 spalis II dalis

Gimnazijos šventė 2015 spalis III dalis

Gimnazijos šventė 2015 spalis IV dalis

Gimnazijos šventė 2015 spalis V dalis

Renginiai

Mokytojų diena

Mokytojai drabužius iškeitė į tautinius kostiumus -vasario 16 minėjimas

Trakuose mokiniai Vasario 16-osios išvakarėse pasitikti neįprastai

Lrytas TV "Lietuvos mokyklos" 2022-11-05

 

 

: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.