Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija – demokratijos mokykla

Visai neseniai paminėtos garbingos 1922 m. ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijų priėmimo sukaktys. Šios Konstitucijos padėjo tvirtus demokratinius pamatus besikuriančiai Lietuvos visuomenei. Demokratijos kūrime didelis vaidmuo tenka švietimo įstaigoms. Jų veikloje susitinka ir turi šmokti bendradarbiauti  įvairios skirtingų asmenų grupės. Šiame straipsnyje bus aptariama, kaip demokratinėje valstybėje ypač svarbi vertybė – bendradarbiavimas – ugdomas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje palaikomos įvairių bendruomenės narių iniciatyvos ir skatinamas jų įgyvendinimas. Tam reikalingas glaudus ir betarpiškas bendradarbiavimas, atsakingas laiko planavimas ir atkaklus noras pasiekti save ir kitus džiuginantį rezultatą. Tikrųjų gimnazijos šeimininkų – mokinių – pasiūlymai ir idėjos įgyvendinamos Mokinių tarybai organizuojant tokius renginius kaip Persirengėlių diena, šv. Valentino diena, Helouvynas, karnavalas, kitos iniciatyvos. 7 – 8 klasių mokiniai turi galimybę dalyvauti Komunikacinio modelio projekte, kurio rezultatais gali naudotis visa bendruomenė: Kneipo tako sukūrimas, medžio formos knygų lentynos pastatymas, minkštų ir patogių baldų gimnazijai padovanojimas ir kt.

Mokinių nuomonė gimnazijoje taip pat girdima ir į ją reaguojama svarbių dokumentų rengime, ugdomosios veiklos planavime. Pavyzdžiui, mokinių atstovai dalyvauja gimnazijos strateginio plano rengime, mokiniai kviečiami drąsiai, empatiškai klausantis kitų asmenų, reikšti nuomonę diskusijose  Lietuvai ir pasauliui aktualiomis temomis, išbandyti jėgas debatuose. Tokiose veiklose mokiniai ugdomi priimti save ir kitus asmenis, nepaisant jų išvaizdos, saviraiškos, tautybės, amžiaus, lyties, pomėgių, kitų skirtybių. Tai ypač svarbu tolerancijos stiprinimui. Taip pat mokiniai yra išklausomi ir vykstančiuose individualiuose pokalbiuose su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. Klasių vadovai noriai atsižvelgia į mokinių siūlymus, organizuodami edukacines ar kito pobūdžio išvykas, turizmo renginius, planuodami mokinių mėgstamas naktis mokykloje. Pusmečių pradžioje dalykų mokytojai mokinių prašo pateikti savo siūlymų apie mokomųjų dalykų turinį, tikslų ir uždavinių formavimą, susitaria dėl atsiskaitomųjų darbų formų ir būdų, vertinimo.

Pažymėtinas ir pačių mokinių bendradarbiavimo puoselėjimas. Šeštų klasių mokiniai 2021 m. patys suorganizavo Didįjį debatų renginį. Jo sėkmė paskatino organizuoti viešas diskusijas ir pasitarimus su mokytojais. III gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę išbandyti realų demokratijos kūrimą vykusioje LR Seimo posėdžių simuliacijose ar LR Vyriausybės darbe.

Gimnazijoje pildomos mokinių asmeninės pažangos stebėsenos lentelės, kitaip lūkesčių lentelės, turi ypač didelę įtaką mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui. Dar svarbiau: jų pildymas padeda mokiniams formuoti atsakingumą – ugdytiniai gali permąstyti savo mokymąsi, su mokytojų ir bendraklasių pagalba planuoti  veiklas, atkakliai siekti aukštesnių rezultatų. Minėto dokumento pildymas  padeda mokiniams suvokti tai, jog tik pats žmogus, bendradarbiaudamas su kitais jį palaikančiais ir juo tikinčiais asmenimis, gali surasti geriausių būdų, priemonių pasiekti savo tikslus, ugdytis drąsą klysti, klausti, pasitaisyti. Reflektuoti savo asmeninę pažangą mokiniams padeda kas mėnesį šiai temai skiriamos klasės valandėlės.

Mokytojų bendradarbiavimas geriausiai pastebimas, kai dalykų ir pagalbos mokiniui specialistai tarpusavyje dalijasi patirtimi  metodinių grupių, visų gimnazijos mokytojų susitikimuose, koncentrų posėdžiuose. Šiais mokslo metais susitarta dėl naujovės – klasių vadovų susitikimų. Tokiuose susitikimuose priimamais susitarimais siekiama suteikti reikalingą pagalbą tiek patiems darbuotojams, tiek  mokiniams, jų tėvams. Svarbu paminėti, kad tokių susitikimų metu vyksta ir aktualių gimnazijos veiklos dokumentų pristatymas, aptarimas. Gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistai, įvairios darbuotojų darbo grupės, priimdamos naujus dokumentus ar atnaujindamos egzistuojančius, kviečia kitus bendruomenės narius aktyviai reaguoti, siūlyti savo idėjas, dalytis mintimis, viešai diskutuoti vienu ar kitu klausimu. Į pateikiamus pasiūlymus atsižvelgiama, siekiant suderinti visų suinteresuotųjų pusių argumentus, pastebėjimus.

 

Vertėtų išskirti ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, vienas kito palaikymą, geranoriškumą mokiniams organizuojant įvairias veiklas, renginius. Be tradicinių renginių ir švenčių  mokytojai atsakingai organizuoja vaikams vasaros stovyklas, kelių dienų keliones į užsienį. Bendradarbiavimas prasideda prieš  pusę metų- tiek laiko vyksta pasirengimas iki tol, kol įvyksta pati veikla. Mokytojų tarpusavio susitarimai dėl pamokų vedimo, vertinimo, mokinių motyvavimo, bendrųjų, dalykinių ir skaitmeninių kompetencijų įvaldymo itin sustiprėjo pandemijos metu ir sugrįžus į kontaktinį mokymą po jos. Džiugina tai, kad mokytojai imasi pagelbėti vieni kitiems pamokų planavime, talkina profesiniais klausimais, noriai pasidalina idėjomis, veda atviras pamokas ir diskutuoja įvairiais klausimais.

Gimnazijoje girdimas bei išklausomas ir mokinių tėvų balsas. Mokinių tėvai turi galimybę susisiekti su gimnazijos specialistais asmeniškai TAMO dienyne, darbovietės suteiktais el. paštais. Itin didelį pasisekimą turi du kartu per metus organizuojama tėvų diena. Tėvų pozicija girdima, į ją atsakingai reaguojama per klasių tėvų komiteto atstovų, gimnazijos tarybos narių susirinkimus. Siekiama  kuo didesnės mokinių sėkmės, vyksta asmeniniai mokytojų ir tėvų arba trišaliai pokalbiai, jie dažnai yra konstruktyvūs, sklandūs,  surandami kompromisai, numatoma pagalba mokiniui, susitariama dėl tolesnių bendradarbiavimo priemonių ir veiksmų.

Gimnazijos darbuotojų dėka puoselėjamas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Trakų r. savivaldybe, Visuomenės sveikatos biuru, Trakų miesto viešąja biblioteka, policija, per renginius užmegstais ryšiais u kitomis rajono, šalies mokyklomis, švietimo įstaigomis iš užsienio, taip pat tarptautinėmis organizacijomis. Tai liudija gimnazijos atvirumą ir lankstumą bendradarbiavimui.

Įvairių bendradarbiavimo formų pristatymas aiškiai įrodo, jog Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenės nariai yra bendradarbiaujantys ir sprendimus priimantys drauge. O tai aiškiai prisideda ir prie kitų demokratijoje svarbių vertybių – atsakingumo, atkaklumo, laiko planavimo, pagarbos įvairovei, tvarumui, ugdymuisi. Demokratinė mokykloje, kaip ir valstybėje, kiekvieno bendruomenės nario nuomonė yra svarbi, į ją stengiamasi atsižvelgti, išklausyti skirtingiems bendruomenės nariams kartu mąstant ir galvojant, kalbantis apie idėjas ir procesus, o svarbiausia – juos įgyvendinant. Yra daug lengviau mokytis svarbiausio – būti geru, teisingu ir pagarbiu žmogumi sau bei kitiems.

 

Autorius:
Istorijos vyr. mokytojas Darius Dumčius

Nuotraukos:
Andrius Storta

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas