Kad būtų ,,Mums pakeliui"

„Svarbiausias civilizacijos uždavinys – išmokyti žmogų mąstyti.“ (Tomas Edisonas)

 

Rugsėjo 1-oji – tarsi viso gyvenimo šventė, kupina jaudulio ir gražių vilčių, tai kaskart naujas takelis į platų pažinimo kelią.

Atėjus dar vieneriems, naujų emocijų ir galimybių kupiniems, 2022-2023 mokslo metams, galime visi pasidžiaugti šia švente. Kaip ir kasmet, su kiekviena rugsėjo pirmąja ateina ir pokyčių bei tobulėjimo metas. Tai išskirtiniai metai mūsų gimnazijoje. Jau penkeri metai Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje yra taikomi Mąstymo mokyklos raktai ir įrankiai, kurie sėkmingai pasiteisino ugdymo proceso praktikoje. Nuo 2016 metų Jolantos Martyncevienės, direktorės, ir Ritos Sadovskienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, stažuotės Didžiojoje Britanijoje visa gimnazijos bendruomenė turėjo viziją ir tikslą tapti Mąstymo mokykla, kur mokiniai ir mokytojai vartoja tas pačias sąvokas, kurias vertina ir supranta vienodai, per pamokas vyksta mokymasis ir bendradarbiavimas, tapatinamasi su savąja mokykla, dėvimos uniformos. Todėl mūsų gimnazija šiais metais sieks Mąstymo mokyklos akreditacijos.

Lietuvos Respublikoje jau patvirtintos ir pradedamos įgyvendinti atnaujintos ugdymo programos, kurios bus įgyvendinamos nuo kitų mokslo metų. Svarbiausi ugdymo turinio atnaujinimo aspektai yra kompetencijos (komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos) ir jų ugdymas, pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 proc. ugdymo turinio ir jo mokymo didaktikos pasirinkti pačiam, tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas ir integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas.

Bendrosiose programose kompetencijoms tenka iškirtinis vaidmuo – jų išsiugdymas būtinas kiekvieno asmens tobulėjimui, socialinei įtraukčiai, darniai gyvensenai, aktyviam pilietiškumui, pasirengimui asmeniniu indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio pažangos, darnaus vystymosi.

2021-2022 m.m.  mokytojai susipažino su bendrųjų programų įvado ir kompetencijų raidos aprašo projektais, kuriais grindžiamas bendrųjų programų atnaujinimas, dalyvavo švietimo ministerijos surengtuose mokymuose: mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo renginiuose „Kompetencijomis grįsto ugdymo pamokos planavimas“, „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kūrė pamokų planus, filmavo pamokas, mokymų metu aptarinėjo ir dalijosi patirtimi su šalies mokytojais. Gimnazijos mokytojų metodinėse grupėse buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, nagrinėjamos septynios kompetencijos ir jų sandai, kompetencijos sudedamosios dalys ir kompetencijų raida, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio kognityvinės ir socialinės raidos ypatybes bei pritaikymo galimybės konkrečiam mokomajam dalykui.

Nuo šių mokslo metų Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojai ir mokiniai orientuosis į pažangos užtikrinimą ir grįžtamojo ryšio teikimą mokiniui, tėvams. Tam bus skirtos asmeninės pažangos ir lūkesčių lentelės, kurios užtikrins mokytojo ir mokinio komunikaciją. Numatytas veiksmų planas ir nuolatinė komunikacija leis pasiekti maksimalių rezultatų. Siekdami didesnės mokinio pažangos Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokiniai turės daugiau galimybių gauti kokybišką, jų lūkesčius atitinkantį, ugdymą. Asmeninės pažangos lentelių naudojimas skatins mokinius geriau pažinti savo individualius lūkesčius, atsižvelgiant į esamą situaciją, padės mokytojams geriau pažinti kiekvieną mokinį, jo požiūrį į dalykus, kurių mokosi, leis koreguoti motyvaciją bei siekius. Asmeninės pažangos ir lūkesčių lentelės, taikomos Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, orientuotos į kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį. Grįžtamoji ir nuolatinė komunikacija bus papildoma pagalba mokiniui, jog šis sėkmingai savivaldžiai mokytųsi, tobulėtų, bręstų. Savivaldis mokymasis - tai mokymasis, kai asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi poreikius, išsikelia tikslus, planuoja mokymąsi, kuria ar renkasi mokymosi strategijas, partnerius, pagalbą, įsivertina pasiekimus ir individualią pažangą, numato, kaip koreguos savo veiklą, reflektuos, įsivertins. Veiksmų planas ir nuolatinė komunikacija, tikimės, kiekvienam mokiniui padės pasiekti užsibrėžtų tikslų ir asmeninės pažangos.

Norint, kad kiekvienoje mokykloje būtų sukurtos pačios geriausios sąlygos dirbti ir mokytis, būtina ir bendruomenėms sutarti dėl etikos normų bei taisyklių laikymosi. Tai būtų ir svarbi bei būtina pagalba mokytojui, kad jis neliktų vienas atsakingas už mokinių elgesį, jų pažangą. Svarbus visos bendruomenės indėlis į mokymosi procesą. Todėl Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos šūkis „Mums pakeliui“ turėtų skambėti visame Trakų mieste.

Autorius:
Sandra Valentienė ir Marija Suščinskienė

Nuotraukos:
Edgaras Sadovskij, IIc

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas