Mąstymo mokyklos akreditacijos pažyma

Mąstymo mokyklos @Exeter, Edukologijos mokykla, Ekseterio universitetas, JK, ataskaita po Trakų Vytauto Didžiojo Gimnazijos pateiktų įrodymų analizei ir įvertinimui, siekiant akredituoti mąstymo mokyklą.

Atspirties taškas: mokyklos kontekstas

Trakų Vytauto Didžiojo Gimnazija (TVDG) yra populiari ir sėkminga mažoji vidurinė mokykla, kurioje mokosi apie 680 vaikų nuo 11 iki 19 metų amžiaus. Mokykla turi aiškią viziją, nubrėžiančią savo įsitikinimų siekimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokymuisi visą gyvenimą ir holistiniam visų mokinių augimui, neatsižvelgiant į pradinį tašką. Mąstymo mokyklos raidą galima atsekti iki 2018 m., kai JK Mąstymo mokyklose lankėsi direktoriaus pavaduotojas ir du Kontrolinės grupės mokytojai. 2018–2019 m. Kontrolinė grupė dalyvavo Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Mąstau, veikiu – mokausi“. Šiuo metu Kontrolinę grupę sudaro direktoriaus pavaduotojas ir 15 mokytojų iš visos mokyklos. TVDG tęsė Mąstymo mokyklos mokymus, bendradarbiaudama su „Thinkinggo“ organizacija, teikiančią aukštos kokybės tobulėjimo galimybes, nukreiptas į mąstymo mokyklos vystymąsi. Strategiškai TVDG siekia teikti kokybišką ir įvairiapusį išsilavinimą, kad besikeičiančiomis aplinkybėmis mokiniai galėtų rasti optimalių sprendimų,  visa tai grindžiant mąstymo mokyklos koncepcija.

Čia slypi aiški TVDG kaip autentiškos mąstymo mokyklos kūrimo vizija. Jos misija – ugdyti savimi pasitikinčius mokinius, žinančius, kaip mokytis, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Tai aiškiai parodo mokyklos įsitikinimą, kad mokymasis yra aktyvus ir dinamiškas procesas. Šie aspektai buvo taip gerai integruoti, kad sudaro visos organizacijos kultūrą. Kontrolinę grupę sudaro įvairioms mokytojų grupėms atstovaujantys asmenys, todėl ja pasitikima ir ji gali daryti įtaką. Šie veiksniai kartu sukuria požiūrių nuoseklumą ir aiškią bei bendradarbiaujančią lyderystę. Aktyvus direktoriaus palaikymas taip pat yra svarbus kūrimo procese.

Mokyklos mokymo programa yra aiškiai sudaryta ir paremta kūrybišku akademinio ir nuotolinio mokymosi galimybių deriniu. Metakognityviniai pedagoginiai metodai padeda operuoti mokymo programa, kad mokiniai tobulėtų kaip visapusiškai besimokantys visą gyvenimą. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokymo programoje dėmesys skiriamas mokinių orientuotam tobulėjimui, nes tai ypač gerai dera su mąstymo mokyklos filosofija. TVDG remiasi moksliniais tyrimais ir tai apima žinias / įgūdžius, Mąstymo Kepures, Mąstymo Žemėlapius, Mąstymo Įpročius ir Aukštesnio Lygio Mąstymo Klausimus. Kartu tai padeda toliau įgyvendinti mokyklos misiją, apimančią glaudžių emocinės gerovės ir akademinių pasiekimų sąsajų pripažinimą, ambicijų, smalsumo, pozityvumo ir atsparumo bei tėvų įsitraukimo skatinimą.

TVDG pirmenybė teikiama studentų pažangai per etapus. Nuo 2018 m., kai TVDG pradėjo savo Mąstymo mokyklos kelionę, vis labiau stiprėjo savo darbu, susijusiu su metakognityviniu vystymu. Nemažai aspektų buvo sumaniai pristatyti ir įterpti taip, kad mokyklos misija tapo realybe. Tai iliustruoja mokyklos įsipareigojimą ugdyti gilų visų mokinių mąstymą.

TVDG mokiniai turi puikių mokinių pasiekimų istoriją. Nacionalinių mokinių pasiekimų testų ir mokyklos lankomumo duomenys rodo, kad bendri metiniai pasiekimai nuolat auga. Mokykla nepaliaujamai siekia aukštų pasiekimų standartų. Vis dėlto, TVDG švietimo sistemos pagrindas yra holistinis mokymasis visą gyvenimą, o ne tik galutinis rezultatas. Konkretaus dalyko mokymasis yra susijęs su platesniais aspektais, tokiais kaip psichologinės gerovės ugdymas ir nusiteikimo augimas. Šios nuostatos pagrindas yra visa apimanti psichosocialinė nuostata, apimanti vaikus, tėvus, darbuotojus ir bendruomenę.

Įrodymų bazė

Thinking Schools @Exeter gavo Jolantos Martyncevienės ir Ritos Sadovskienės (atitinkamai direktorės ir projekto vadovės) pateiktą mokyklos paraišką akreditacijai, kuri rodo mokyklos pažintinio ugdymo raidos istoriją ir mokyklos pradėtą darbą nuo pat jos atsiradimo ir taip pat konkrečiai nuo 2018 m., kai dėmesys buvo nukreiptas į Mąstymo mokyklą ir metakognityvines mokymosi strategijas. Akreditavimo įrodymai yra meistriškai atskleisti savirefleksijos proformoje ir apima nuorodas į išsamią įrodymų platformą ir svetainių nuorodas, kurios visos yra aiškiai susietos su 15 kriterijų ir akreditavimo įvertinimo įrankiu. Ši struktūra yra puikios praktikos pavyzdys. TVDG išlaiko „aukso giją“ visame holistiniame ugdymo procese ir ypatingą dėmesį skiria asmeniniu tobulėjimu pagrįstiems pagrindiniams metakognityviniams elementams, lyderystei, su darbu susijusiems aspektams, sportui ir menams, taip pat kitiems pagrindiniams aspektams, pavyzdžiui, verslumo įgūdžiams. Iš tiesų, 2022–2023 m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis yra išskirtinis ir aiškiai derinamas su savireguliuojančia metakognityvine raida.

Mąstymo mokyklos etosas ir kultūra

Iš pateiktų įrodymų aišku, kad mąstymo įgūdžiai yra įtraukti į TVDG kultūrą. Mokymo programos politikos dokumentai ir planai aiškiai nubrėžia mąstymo strategiją, kuri vėliau įtraukiama į mokymo strategijas ir taip perkelia mąstymo metodus nuo politikos prie praktikos. Svarbiausia, kad mokykloje būtų dalijamasi geriausia praktika, kad būtų įtrauktas visas personalas.

TVDG turi ryškią ir matomą mąstymo kultūrą, ir tai yra dėl puikios organizacinės struktūros ir vizualinio pateikimo. Tėvai yra visapusiškai informuoti ir įsitraukę į Mąstymo mokyklos iniciatyvas, o kiekvienų metų pradžioje jiems pristatomi pagrindiniai pokyčiai. Be to, pateikiami straipsniai, susiję su pamokomis, renginiais, veikla po pamokų ir švenčių progomis. Didelis dėmesys, skirtas apdovanojimams, švenčių galimybėms ir parodoms, dar labiau sustiprina Mąstymo mokyklos etosą ir kultūrą. Dėl šių veiksmų visa besimokanti bendruomenė yra pasirengusi palaikyti vaikų mokymąsi.

TVDG užmezgė daugybę partnerysčių, paremtų mąstymo mokyklų dėmesiu. Mokytojai dalijasi ir demonstruoja mokymo strategijas ir mąstymo priemones mokytojams iš kitų rajono ir šalies mokyklų. Šis išskirtinis bendradarbiavimas leidžia geriausiai praktikai įsiskverbti į mokyklas partneres ir plačiau. Be to, tai bus naudinga plėtros platforma būsimam organizacijos augimui ir puikiai atitiks 2 aukštesniojo lygio akreditavimo kriterijus. Per savo ryšius su šiomis suinteresuotosiomis šalimis TVDG perteikia teigiamą, rūpestingą ir kūrybingą atmosferą, parodydama, kad buvo kruopščiai apgalvota jos organizacinė struktūra ir vizualinis pristatymas. Tai aiškiai įrodoma.

Vyresnioji vadovybė ir visos mokyklos įsipareigojimas

Gimnazijos vadovė yra aukšto lygio ir visiškai įsipareigojusi tiek mąstymo mokyklos etosui, tiek pažinimo ugdymo darbotvarkės įgyvendinimui. Tai peraugo į lyderystę visoje mokykloje,

o stipri vyresniųjų vadovų struktūra, kurią sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir Mąstymo mokyklos koordinatorius, yra puikios praktikos pavyzdys. Bendradarbiaujantis ir integruotas lyderystės modelis suteikia puikią paramą ir grįžtamąjį ryšį, pagrįstą išsamiu auditu ir pagrindinių akreditavimo elementų supratimu.

Vadovai/Administracija ne tik visapusiškai remia mokyklos įsipareigojimą pažintiniam ugdymui, bet ir puikiai supranta, kaip šis požiūris leidžia vaikams apgalvoti savo mokymo(si) programą ir ją įgyvendinti. Vadovai/Administracija yra nuolat informuojami apie mokyklos požiūrį į pažintinį ugdymą, nes direktoriaus pavaduotojas yra pagrindinis Kontrolinės grupės narys. Tai yra puikios praktikos pavyzdys. Atsiliepimai rodo teigiamą mokinių mąstymo įgūdžių pokytį ir visos mokyklos, kaip mąstymo mokyklos, vystymąsi.

Kontrolinę grupę sudaro daugialypė darbuotojų grupė, ji yra labai gerai organizuota ir vadovaujama. Bendravimas yra puikus, kaip ir planavimo procesai, įskaitant susitikimus ir tolesnius vystymosi veiksmus. Mokinių taryba turi didelę įtaką vadovaujant mokyklai ir puoselėja mokyklos mąstymą. Integruotas ir aktyvus mokinių įsitraukimas yra puikus priedas prie pažintinio ugdymo vadovavimo. Kartu šie aspektai užtikrina nuolatinį dialogą apie mąstymo įgūdžius, kad būtų galima nustatyti konkrečias plėtros sritis ir imtis veiksmų.

Yra daug įrodymų, rodančių, kad TVDG yra imli pokyčiams ir naujovėms. Mokyklos bendravimas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis suteikia visai besimokančiajai bendruomenei aiškią ir glaustą matomą mokyklos „Mąstančios mokyklos“ vizijos ir požiūrio iliustraciją. Kognityvinių požiūrių kūrimas buvo mokyklos vizijos dalis ir siekis tobulėti jau daugiau nei penkerius metus, siekiant užtikrinti, kad mokykla turėtų aiškią viziją, pagrįstą įtraukiosiomis ugdymo vertybėmis, kurios būtų strateginio žingsnio į priekį pagrindas. Į visus mokyklos aspektus įtraukta daugybė būdų, kaip stiprinti veiksmingą mąstymą ir mokymosi įgūdžius, apimančius vizualines priemones, mąstymo nuostatas ir kritinį/kūrybinį mąstymą.

Yra specialus nuoseklus mokyklos plėtros planas, skirtas užtikrinti platų mąstymo priemonių naudojimą mokykloje. Tai yra neatsiejama TVDG siekio tobulinimo sistemos dalis, skirta nuolatiniam visos mokyklos tobulėjimui. Kognityvinių raidų įvairovė rodo, kad planai yra sudėtingi ir yra skirti įgalinti vaikus vis labiau prisiimti atsakomybę už savo pažintinį vystymąsi. Be to, planai ir NPT (nuolatinio profesinio tobulėjimo) nuostata puikiai dera ir yra aiškus nuolatinio vystymosi mechanizmas.

Mokymasis ir mokymas

Iš pateiktų dokumentų aišku, kad mąstymo įgūdžiai yra įtraukti į TVDG kultūrą ir kad visoje mokykloje yra aiški holistinio ugdymo „auksinė gija“. Planavimo ir Kontrolinės grupės susitikimai yra veiksmingas tramplinas imtis veiksmų, kad visose pamokose būtų mokoma mąstymo įgūdžių. Pavyzdžiui, daugiau nei 80 % mokinių demonstruoja aukštą mąstymo įrankių taikymo kompetencijos lygį, o mokykla labai stengiasi toliau plėtoti mokinių supratimą apie tai, kaip savarankiškai reguliuoti savo mokymąsi. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindiniai mąstymo mokyklos ugdymo elementai yra visiškai integruoti į klases, mokyklos aplinką ir pedagoginius metodus. Mokinių sąsiuviniai taip pat rodo aiškų dėmesį mąstymo įgūdžių pritaikymui ir įpročių ugdymui. Neformalusis švietimas yra pavyzdinis sąlygos taikymo modelis, o projektai, pagrįsti inžinerijos, gamtos mokslų, technologijų, anglų kalbos, meno, sporto ir matematikos mokslais, visapusiškai išnaudoja mąstymo priemones, juos kuriant ir grindžiant giliu mąstymu ir žinių pritaikymu plačiu mastu. TVDG daug dėmesio skiria visos besimokančios bendruomenės psichinei sveikatai, o pagalba, teikiama mokiniams ir jų tėvams, yra puiki. Todėl mokiniai, kuriems reikia paramos, turi pakankamai galimybių ją gauti. Kontrolinė grupė paprastai sutelkia dėmesį į tai, kas geriausiai veikia, kam ir kaip. Tai, suderinta su puikiu vadovavimu ir bendravimu, užtikrina, kad gera praktika būtų apgalvotai dalijamasi su visais darbuotojais, kad būtų sustiprintas jų poveikis klasėje. Vis labiau personalas įsitikina, kad mąstymo mokyme svarbu turėti  bendrą visos mokyklos požiūrį į mąstymo mokymą ir laikytis nuostatos, kad visi mokiniai gali daryti pažangą. Tai dar labiau palaiko mokyklos įsipareigojimą pažintiniam ugdymui. Tai aiškiai parodo, kad tai yra vienas pagrindinių mokyklos tikslų.

Mokyklos pedagoginį požiūrį lemia vykstantis NPT (Nuolatinis profesinis tobulėjimas), kurio pagrindas yra mokyklos strateginiai tikslai, vizija ir misija. Konkretūs moksliniais tyrimais pagrįsti elementai yra mąstymo žemėlapiai, mąstymo kepurės, mąstymo įpročiai ir aukštesnės lygio mąstymo klausimai. Ši patikima tyrimų įrodymų bazė leido mokymuisi ir mokymui judėti į priekį siekiant tikslo, nuoseklumo ir poveikio. Mokymosi aplinkai skiriamas dėmesys taip pat aiškiai iliustruojamas mokyklos pateiktuose įrodymuose. Šie elementai, kartu su TVDG įsipareigojimu ugdyti psichologinę gerovę, lėmė mokymąsi ir mokymą, orientuotą į holistinį kiekvieno vaiko vystymąsi.

Mokykla daug investavo į charakterio ugdymą, o vaikai sulaukia pripažinimo už veiksmingų mokymosi įpročių demonstravimą. Tikslas yra sukurti mokymosi metodą, kai aukštesnio laipsnio mąstymo savybės būtų ne tik ugdomos, bet joms būtų suteikiamos praktinės galimybės klestėti. Efektyvus jų demonstravimas praturtina mokymosi aplinką, skatindamas bendrą mokymosi kalbą ir puoselėdamas mąstymo ir mokymosi savireguliaciją. Ypač atkreiptinas dėmesys į interaktyvią demonstravimo kokybę, kai vaikai skatinami bendrauti su turiniu pasirenkant tam tikrą mokymosi kryptį. Kur įmanoma, mokykla suasmenino ir kontekstualizavo vizualinį demonstravimą, ​​užtikrinant mąstymo įgūdžių nuoseklumą, atpažinimą ir pritaikymą. Vaikai skatinami siekti aukštų standartų demonstruojant aukštos kokybės darbus. TVDG turi aiškių mokymosi ir mokymo plėtros įrodymų, o metakognityvinių elementų vertinimas pakeitė praktiką nuo mokymo požiūrio į pedagoginę kultūrą.

Apmokymas

Kontrolinė grupė puikiai išmano kognityvinio ugdymo ir psichologinės gerovės teoriją, taikymą ir vertinimą. Puikiai apmokytas mąstymo mokyklų koordinatorius ir Kontrolinė grupė neabejotinai turėjo įtakos sutelkiant dėmesį į bendrą mąstymo kalbą ir požiūrį visoje mokymo programoje. Vykdoma nuolatinė ir diferencijuota mokymo programa, kurios pagalba jau dirbantys ir naujai paskirti darbuotojai siekia tobulinti žinias apie įvairius pažinimo įrankius, strategijas ir išteklius. Yra metinis pamokų studijų ciklas vietoje, kuriame dėmesys sutelkiamas į pagrindinius elementus. Darbuotojai paprastai pasirenka 1–2 mąstymo mokyklos elementus kaip stebėjimo tikslus. Konkretūs akcentai apėmė mąstymo įpročių demonstravimą ir mąstymo priemonių savireguliavimą. Remdamiesi vertinimo ir įsivertinimo procesu, mokytojai pasirenka 1-2 asmeninio profesinio tobulėjimo sritis. Asmeninio tobulėjimo planai užtikrina apgalvotą mokymų taikymą. Tai kartu su novatoriškomis mini mokymo grupėmis yra turtingas profesinio dialogo, paremto mąstymo apmąstymais, šaltinis. Iš esmės, mokymas ir personalo tobulinimas remiasi aukštu profesionalumu ir bendradarbiavimu. Mokyklos vadovybė yra įsipareigojusi rengti ir išlaikyti pasaulinio lygio mokytojus. Darbuotojai turi pakankamai galimybių išbandyti ir praplėsti mąstymo mokymo metodus. Tėvai yra visapusiškai informuoti apie mąstymo mokyklų etosą, kuris aiškiai matomas svetainėje ir mokyklos komunikacijose. Darbuotojai skatinami bendradarbiauti ir teikti abipusę paramą ugdant mąstymą apskritai ir per tam tikrus mąstymo mokyklų akcentus. Gera praktika dalijamasi plačiai, o pamokų stebėjimai plačiai naudojami siekiant įvertinti ir dalytis gerąja patirtimi abipusės paramos atmosferoje. Žvelgiant į priekį, būtų naudinga toliau išplėsti specialistų atliekamus tyrimus, kad būtų įtrauktas vertinamojo veiksmo tyrimo SPARE modelis, o Kontrolinė grupė  turėtų puikias galimybes vadovautis šiuo aspektu.

Įvertinimas ir rezultatai

Alternatyvios ir papildomos vertinimo formos, apimančios formuojamąsias, apibendrinamąsias ir priverstinio pasirinkimo skalės sritis, yra įprastai naudojamos kognityvinių gebėjimų vystymuisi tirti ir kaip jie yra susiję su mokymosi rezultatais platesne prasme. Mąstymo įpročiai yra kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo planų pagrindas. Naujoviška strategija „Laikas kalbėti“, skirta veiksmingos mokymosi elgsenos ugdymui, įtraukia mokinius, mokytojus ir tėvus. Tai dar vienas pavyzdinės praktikos pavyzdys. Egzistuoja metinis klasių valandėlių išplanavimas, skirtas nuolatiniam mąstymo įpročių ugdymui, siekiant toliau išlaikyti dėmesį veiksmingo mokymosi elgesio ugdymui. Įvertinimai, įskaitant pasiekimus, lankomumą ir elgesį, rodo aukštą pažinimo ir savęs suvokimo vystymąsi, o kartu ir pasiūlo tolesnio tobulėjimo strategijas. TVDG gali norėti apsvarstyti galimybę naudoti „Aš kaip besimokančiojo“ skalę (MALS), kad būtų galima papildyti jau gerai išvystytus vertinimo procesus, nes tai suteikia papildomos „normų“ kokybės, kad būtų galima lyginti pažinimo raidos rezultatus. Be to, dinamiški („realiuoju laiku“) vertinimo procesai, kuriuos iliustruoja Rono Ritchharto (Harvardo universitetas) darbai jo knygoje „Making Thinking Visible“ (Darom mąstymą matomu), taip pat gali suteikti papildomų galimybių vertinti. Rezultatai rodo, kad mokiniai yra gerai pasiruošę sekančiam mokymosi etapui. Būsimoji tobulinimo sritis gali apimti pradinių ir vėlesnių augimo rodiklių naudojimą tiek iš kiekybinių, tiek iš kokybinių duomenų šaltinių. TVDG puikiai naudoja kokybinius rodiklius, ypač klasėse esančius mokinių darbus, ir tai vėlgi yra geros praktikos pavyzdys. Mokykla demonstruoja sveiką duomenimis besiremiantį (bet ne vien duomenimis grįstą) požiūrį į vertinimą, kad vertinimas taptų ne mokymo programos šeimininku, o pagalbininku.

TVDG akivaizdu, kad dėmesys kognityviniam vystymuisi taikant visos mokyklos nuoseklų požiūrį į mokymąsi pagerino vaikų požiūrį, patiriamą malonumą, išugdė jų savarankiškumą, prisidėjo prie aukštos kokybės mokymo ir geresnės mokinių pažangos. Kokybiniai personalo, mokinių, tėvų ir vadovybės duomenys rodo, kaip mokymosi elgesio ugdymas siejamas su teigiamais mokinių rezultatais, su aukštais akademiniais rezultatais bei pagerėjusia motyvacija.

Puikūs pasiekimų augimo rezultatai rodo įspūdingą mokymo programos poveikį. Vidinė mokyklos analizė ir šių rezultatų pristatymas atspindi teigiamą pasiekimų tendenciją ir parodo skaidrumą bei tolesnio tobulėjimo siekį.

Programų vertinimas

Vyksta nuolatinė peržiūra įvairių kognityvinių priemonių, strategijų ir naudojamų išteklių, ypač atkreipiant dėmesį į jų poveikį mokinių metapažinimui ir įgūdžių, strategijų bei mokymosi elgsenos perdavimui. Yra speciali vertinimo komanda, kuri glaudžiai bendradarbiauja su planavimo grupe, siekdama suderinti mokyklos tobulinimo procesus. Mąstymo mokyklos plėtros svarba atsispindi strateginiuose ir metiniuose planuose, o rezultatai kasmet kruopščiai vertinami. Pagrindiniai vertinimo komponentai apima strateginių duomenų analizę, privalomus mokyklos kriterijus, mokytojų refleksijas, mokinių ir tėvų atsiliepimus bei egzaminų/testų rezultatus. Mokiniai yra neatsiejami nuo kiekvieno lygio vertinimo proceso, o Mokinių taryba yra įtraukianti šio aspekto dalis. Toliau tobulinant, SPARE šviečiamojo vertinimo (veiksmų tyrimo) modelis būtų naudingas sklaidai visais lygmenimis (nuo vadovų iki atskirų mokytojų), kad būtų toliau skatinama „tyrinėjimo profesinė“ kultūra. Taikant bendradarbiavimo požiūrį į lyderystę, Kontrolinė grupė sukūrė mąstymo ir mokyklos tobulinimo kultūrą, pagrįstą nuolatinėmis galimybėmis darbuotojams aptarti pažinimo ugdymo procesą ir jo veiksmingumą bei tai, kaip jį išlaikyti ir tobulinti. Atsiranda tikras jausmas, kad „taip mes čia viską darome“. Plėtros planas yra susistemintas bendradarbiavimo dokumentas, ir mokinių balsas yra aiškiai matomas. Ryškiai matomas dėmesys skiriamas mąstymo įgūdžių ir strategijų perdavimo ugdymui, o bendradarbiavimo pobūdis yra puikios praktikos pavyzdys. Akivaizdu, kad TVDG yra tinkamas būsimai pažangiajai akreditacijai, ir tai atspindi nuolatinį siekį sukurti išskirtinį visos mokyklos požiūrį į mąstymo mokymą.

Nuosavybė/Valdymas

Nėra jokių abejonių, kad TVDG pilnai įsipareigojo plėtoti ir įdiegti pažintinį ugdymą visoje mokykloje. Nuo pat pradinių pažintinių priemonių ir praktikų įdiegimo mokykla kruopščiai ir apgalvotai išplėtė savo kognityvinės pedagogikos repertuarą. Yra įrodymų, kad mokykla pradeda gryninti ir integruoti šias praktikas tiek naudojant jas kartu, ir taip, kaip jos tapo mąstymo kultūros dalimi visoje mokykloje, įvairiose vaidmenyse ir amžiuose. Kruopščiai ir laipsniškai diegdama pažintines priemones ir nuolatinį tobulėjimą, skirtą ugdyti mokytojus kaip kvalifikuotus mokymosi, susijusio su mokyklos vizija ir vertybėmis, tarpininkus, mokykla padėjo tvirtą pagrindą, užtikrinantį visos mokyklos požiūrio į mąstymo mokymą klestėjimą. Strateginiai tikslai, misija ir vizija yra gyvi visoje mokykloje ir daug yra nuveikta, kad mokymasis būtų aktyvus procesas, paremtas visos mokyklos įsipareigojančiu požiūriu į mąstymo mokymą. Mokytojai, mokiniai ir tėvai kartu veiksmingai skatina visų vaikų ugdymosi augimą, suteikdami jiems atsakomybę už savo pačių vystymąsi. Mokymas ir mokymasis TVDG perėjo iš ugdymo proceso į pavyzdinę pedagoginę kultūrą, todėl mokykla yra pavyzdinis metakognityvinio meistriškumo modelis.

TVDG yra įkvepianti ir bendradarbiaujanti švietimo bendruomenė. Ji kruopščiai išplėtojo ir puoselėjo savo pagrindines vertybes, kad jos paplistų visoje mokykloje ir už jos ribų. Darbuotojai ir vaikai giliai apmąsto tai, ką daro, o įtraukimo lygis yra išskirtinis. TVDG daug dėmesio skiria nuolatiniam visos mokyklos vystymuisi ir naujovėms. Dėl to TVDG yra pažangiausias švietimo paslaugų teikėjas tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu. Dėl šios kokybiškos ugdymo paslaugos visi vaikai pasiekia aukščiausius holistinius standartus. Tai nebuvo padaryta psichologinės gerovės sąskaita, o mokyklos bendruomenė sąveikauja taip, kad šis elementas klestėtų.

Išvada

Pateiktų įrodymų gausa neabejotinai rodo, kad Trakų Vytauto Didžiojo Gimnazija atitinka Thinking Schools @Exeter kaip mąstančios mokyklos nustatytus kriterijus ir rodo tikrą įsipareigojimą toliau plėtoti visos mokyklos požiūrį į mąstymo mokymą. Todėl rekomenduoju akreditaciją suteikti iki 2026 m. balandžio mėn.

Norėčiau padėkoti mokyklai už skaidrią ir pagrįstą įrodymų bazę, aiškiai išdėstytą pagal vertinimo įrankį, kurios dėka, tarytum per padidinamąjį stiklą, buvo galima pamatyti puikią praktiką.

Tolesnės rekomendacijos

Vertinimo pabaigoje pateikiu keletą pasiūlymų, kaip mokykla galėtų toliau tobulėti kaip mąstanti mokykla, kad būtų galima informuoti apie plėtros vizitą ir padėti planuoti veiksmus. Tai gali būti:

• Toliau plėtoti ir palaikyti personalo tobulėjimą, vykdant nuolatinius išorinius ir vidinius mokymus, skirtus racionalizuoti, kas geriausiai tinka, tobulinant jau įgytą geriausią praktiką. Toks mokymų derinys užtikrins vidinio savęs tobulėjimo ir išorinio naujumo bei perspektyvos pusiausvyrą. Tam, kad būtų galima nustatyti pagrindinius metakognityvinius procesus, kurie pagerina vaikų mokymąsi ir mąstymą, reikia gilintis į pažinimo įrankius ir tobulėti.

• Toliau integruoti mąstymo procesus su klausinėjimu, vizualinėmis priemonėmis, įpročių ugdymu, mąstymo pratimais (orientuotais į tolesnį augimo mąstymo vystymąsi), proceso įvertinimu, rezultato įvertinimu, proceso ir rezultato analize. Tai turėtų atsispindėti šių elementų integravimo apžvalgos formoje Tai leistų mokytojams ir vadovams turėti aiškią viso metakognityvinio vystymosi apžvalgą.

• Toliau išplėsti pamokų stebėjimus, įtraukiant pagrindinius mokymosi ir mąstymo procesų rodiklius. Jie turi būti paprasti, aiškiai pastebimi ir aiškiai suprantami visiems darbuotojams.  Šiuo atžvilgiu ypatingai naudingas šaltinis yra Projekto Zero (Harvardo universitetas) darbas. Šie mąstymo ugdymo rodikliai gali būti naudojami tiek formuojamajam vertinimui (idealiu atveju „realiu laiku“), kad mokytojai pateiktų grįžtamąjį ryšį esant reikalui, tiek apibendrinamajam, kad mokytojai ir vadovai galėtų stebėti ir vertinti poveikį.

• Siekiant stiprinti kiekybinių duomenų patikimumą įtakojantį aukštos kokybės kokybinius duomenis, pasinaudokite kiekvieno mokytojo, komandos ir visos mokyklos sukuriama pridėtine verte. Tai leis palyginti metakognityvines strategijas ir grįžtamąjį ryšį su The Sutton Trust ir Johno Hattie darbu. Pagrindiniai vertinimo klausimai yra „Kas geriausiai tinka?“, „Kam?“ ir „Kaip?“. Kelių metodų taikymas duomenims apdoroti gali padėti išsiaiškinti šių klausimų esmę, o tikslinių grupių apklausos yra ypač veiksmingos generuojant efektyvius duomenis, papildančius rezultatus ir apklausos duomenis.

• Apsvarstykite galimybę toliau tobulinti mokyklos svetainę, kad būtų įtrauktas aiškus ir gerai matomas išskleidžiamasis „Mąstančios mokyklos“ menių.

• Skatindami tolesnį personalo, kaip mokslinius tyrimus atliekančių specialistų, tobulėjimą, siūloma pereiti nuo vertinimo prie vertinamojo tyrimo.  Pirmoji priemonė yra pereiti nuo savęs vertinimo procesų, kurie kelia tikslus, prie tų, kurie generuoja tyrimo klausimus, tokius kaip „Kaip mes/aš galime tobulėti...?“. Antrąja priemone siekiama užtikrinti, kad visi darbuotojai laikytųsi „atvirų durų“ filosofijos ir būtų atviri sąžiningai ir savikritiškai įvertinti savo poveikį.  Trečioji priemonė suteikia galimybes paviešinti geriausios praktikos poveikį. Kad įgytų pažangios mąstymo mokyklos akreditaciją, tikimasi, kad tyrinėjantys specialistai skelbs straipsnius, aprašančius geriausias praktikas, tokiuose leidiniuose kaip mokyklos laikraštis, vietinė spauda, mokyklos svetainė ir profesiniai leidiniai. Sklaida/Viešinimas taip pat gali būti vykdoma tokiose forumuose kaip vadovų/mokytojų mokymosi bendruomenėse ir veiklos tyrimo seminaruose. Vertinamojo veiksmų tyrimo SPARE modelis yra naudinga sistema, per kurią galima taikyti vertinamuosius tyrimus visuose vadovavimo ir pamokų lygiuose, ir jį būtų galima lengvai pritaikyti jau egzistuojantiems vertinimo protokolams. „Thinking Schools@Exeter“ gali padėti šiuo klausimu.

• TVDG gali norėti apsvarstyti galimybę naudoti „Aš kaip besimokančiojo“ skalę (MALS), kad būtų galima papildyti jau gerai išvystytus vertinimo procesus, nes tai suteikia papildomos „normų“ kokybės, kad būtų galima lyginti pažinimo raidos rezultatus. Be to, TVDG taip pat gali norėti atnaujinti ryšius su JK mąstymo mokyklomis. Bendravimas su Victory Academy gali pasiūlyti tolesnio tobulėjimo idėjų, pavyzdžiui, „Būk savo geriausia versija“ apmąstymo metodą.

• Pasinaudokite pažangios mąstymo mokyklos kriterijais, kad nustatytumėte būsimus pokyčius, kad pagilintumėte ir išplėstumėte TVDG supratimą ir vertinimą. Svarbiausia, plačiau skleidžiant SPARE akademinio vertinimo modelį, specialistų atliekami tyrimai gali būti priemonė tolesniam kognityvinių metodų kontekstualizavimui, siekiant išsiaiškinti, kas geriausiai tinka, kam ir kaip.

 

Dave Walters

Mąstančios mokyklos @ Exeter

Edukologijos mokykla

Humanitarinių, menų ir socialinių mokslų fakultetas

Ekseterio universitetas

Judith Kleine-Staarman, mąstymo mokyklų @Exeter direktorės, vardu

2023 m. balandžio mėn

Autorius:
Irina Knelsienė, anglų k. mokytoja metodininkė

Nuotraukos:
Dominykas Grinkevičius, abiturientas

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas