Specialusis pedagogas 

Specialioji pedagogė gimnazijoje dirba (402 kab.)

Donata Puišienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

13.30 – 15.00

 

 

Ketvirtadienis

13.30 – 15.00

 

 
Penktadienis    

 

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo veiklos funkcijos:

 • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina mokinių sutrikusias funkcijas bei padeda jiems išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina jų pažangą mokykloje.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti  Bendrąsias ugdymo programas, mokymo priemones, kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais,  sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius mokinio ugdymo procese.
 • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus.
 • Bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:

Sveikinimai!