Pasirenkamųjų dalykų sąrašas 2021-2023 mokslo metams

Pasirenkamų dalykų numatytų ugdymo programoje sąrašas

Eil.
Nr.
Dalykas Mokytojas Pavadinimas -
nuoroda į aprašą
  Technologijos   Rita Aziulevičienė Turizmas ir mityba
  Technologijos   Rasa Kondrotienė Programos modulis- taikomasis menas ir amatai
  Technologijos   Vidas Lukša Statyba ir medžio apdirbimas
  Technologijos   Bronislavas Kieras Mechanika mechaninis remontas
  Menai   Loreta Makarevičienė Dailė
  Menai   Asta Naruševičienė Dailė
  Menai   Rimutė Blikertienė Šokis
  Fizinis ugdymas   Darius Brokartas Fizinio ugdymo išplėstinis kursas ir krepšinio modulis
  Fizinis ugdymas   Liudvika Tichonova Fizinio ugdymo išplėstinis kursas ir tinklinio modulis
  Informacinės technologijos  

Marija Suščinskienė

Informacinės technologijos

Dalykų modulių sąrašas

Eil.
Nr.
Dalykas - modulis Mokytojas Pavadinimas -
nuoroda į aprašą
  Informacinės technologijos   Marija Suščinskienė Programavimo modulis
  Matematika   Julija Lavrinovič Žinių gilinimas
  Matematika   Kristina Kareivienė Matematikos modulis “Matematikos supratimas ir gilinimas”
  Anglų kalba   Dalia Valikonienė Anglų kalbos modulis
  Anglų kalba   Jūratė Budvydienė Anglų kalbos modulis: Preparation for the English Language State Exam
  Lietuvių kalba   Sandra Valentienė Autoriai ir jų kontekstai (dalyko modulis )
  Chemija   Dalia Bartkienė Chemijos modulis ,, Noriu geriau mokėti
  Biologija   Sigita Zalitienė Biologijos modulis
  Biologija   Loreta Krinickienė Žmogaus biologija - modulis
  Fizika   Elena Šišenina Fizikos modulis. Judėjimas. Jėgos. Energija.
  Istorija   Darius Dumčius Istorijos modulis
  Istorija   Kristina Urbienė Istorijos tekstiniai ir vaizdiniai šaltiniai (modulis)

 

Gimnazijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašas

Eil.
Nr.
Dalykas - modulis Mokytojas Pavadinimas -
nuoroda į aprašą
  Informacinės technologijos   Marija Suščinskienė Programavimas
  Informacinės technologijos   Marija Suščinskienė Kompiuterinis modeliavimas.
  Matematika   Danuta Debesienė Matematikos korepetitorius- nemokamai (pasirenkamas dalykas)
  Matematika   Julija Lavrinovič Taikomoji matematika-pasirenkamas dalykas
  Matematika   Kristina Kareivienė Matematika-pasirenkamasis dalykas- 11,12 klasės “aš galiu”
  Fizika   Andrius Storta Fizikos uždavinių sprendimas – pasirengimas VBE (pasirenkamasis dalykas)
  Fizika   Elena Šišenina Fizikos kompleksinių užduočių kūrimas ir sprendimas. Pasirengimas fizikos VBE (pasirenkamasis dalykas)
  Chemija   Kristina Brazdžiuvienė Chemijos uždavinių sprendimas – pasirengimas VBE, olimpiadoms (pasirenkamasis dalykas)
  Istorija   K.Urbienė Istorijos šaltinių nagrinėjimas.
  Istorija   Daiva Janutaitienė Istorijos šaltinių nagrinėjimas.
  Istorija   Darius Dumčius Istorijos šaltinių nagrinėjimas.
  Psichologija   Bronė Aliukonienė Psichologija
  Ekonomika   Jūratė Leščinskienė Ekonomika ir verslumas.
  Braižyba   Asta Naruševičienė Braižyba
  Lotynų kalba   Jūratė Budvydienė Lotynų kalba

Dalykų numatytų ugdymo programoje aprašai

Technologijos Turizmas ir mityba Rita Aziulevičienė
  Turizmo ir mitybos programa skirta 11 –12 klasių mokiniams, dėstoma bendruoju kursu. Programos apimtis - du metai. Pasirinkusiems bus dėstomas šios programos modulis- Viešasis maitinimas. Besimokantys šio dalyko galės rinktis laikyti Turizmo ir mitybos mokyklinį brandos egzaminą. Šis pasirenkamas dalykas padės jums išsiugdyti išprususio vartotojo savybes, tobulinti praktinius maisto ruošimo gebėjimus. Teorinių ir praktinių pamokų metu aptarsime maitinimo verslo ir svečių maitinimo organizavimo ypatumus. Plačiau susipažinsime su sveikos mitybos pagrindais. Analizuosime lietuviškos ir kitų šalių virtuvių tradicijas. Mokysimės gaminti ir patiekti Lietuvos, jos regionų ir kai kuriuos nacionalinius kitų šalių patiekalus. Analizuosime įvairaus amžiaus žmonių mitybos ypatumus bei sveikatos sutrikimus, atsirandančius dėl netinkamos mitybos. Mokysimės organizuoti šventes ir svečių priėmimus. Mokydamiesi pagal šią programą įgysite papildomų žinių ir gebėjimų, kurie turės praktinės naudos renkantis profesiją, dirbant ar kuriant savo verslą
Sąrašas    
Technologijos Programos modulis- taikomasis menas ir amatai Rasa Kondrotienė
Programos modulis- taikomasis menas ir amatai. Programa skirta 11 –12 klasių mokiniams, dėstoma bendruoju kursu. Programos apimtis - du metai. Besimokantys šio dalyko galės rinktis laikyti technologijų mokyklinį brandos egzaminą. Šis pasirenkamas dalykas padės jums ugdytis išprususio vartotojo savybes, tobulinti praktinius pasirinkto amato gebėjimus, susipažinti su įvairiais amatais: vilnos vėlimu, piešimu ant šilko, keramika, kvilingu, floristika, popieriaus plastika ir pan. Teorinių ir praktinių pamokų metu įgysite papildomų žinių ir gebėjimų, kurie turės praktinės naudos renkantis profesiją, dirbant ar kuriant savo verslą ar pajusti malonumą kurti laisvalaikio metu
Sąrašas    
Technologijos Statyba ir medžio apdirbimas Vidas Lukša
Programą siūloma rinktis tiems mokiniams, kurie: jaučia, kad mokykloje jiems geriau sekasi mokytis praktinio ugdymo dalykus (dailė, technologijos ir pan.), mėgsta kurti medienos dirbinius; jaučia pomėgį techniniams dalykams, sprendžia praktinius uždavinius, dalyvauja techninės kūrybos būreliuose; noriai diskutuoja techninėmis temomis, domisi naujomis medienos gaminių, interjero idėjomis, skaito atitinkamus leidinius; gerai įsivaizduoja erdvės figūras, jų santykius, padeda namuose tėvams remontuoti ar kurti medienos gaminius, įrengti namų interjerą. Mokydamiesi pagal šią programą, mokiniai pažins statybines apdailos ir medienos gaminių medžiagas, perpras interjero apdailos ir medienos gaminių kūrimo principus ir struktūrą, funkcionavimą ir paskirtį, priežiūrą ir naudojimo būdus. Jie mokės skaityti ir braižyti medienos gaminių bei statybinius interjero brėžinius, dirbti su pagrindiniais paviršių apdailos ir medienos apdirbimo įrankiais, prietaisais ir mašinomis. Mokinys, pasirinkęs Programą: išmoks susikurti ir pasidaryti norimus medienos gaminius; kurs racionalius, estetiškus ir įdomius interjerus; taps medienos gaminių ir namų interjero srities kritišku vartotoju bei įdomiu šios srities pašnekovu.
Sąrašas    
Technologijos Mechanika mechaninis remontas Bronislavas Kieras
3 ir 4 klasių mokiniai, pagal ugdymo planą pasirinkę technologijų dalyką, mokosi pagal technologijų krypties Mechanika, mechaninis remontas modulio „Nesudėtingų transporto priemonių sandara ir smulkus remontas“ programą. Pamokų metu gimnazistai susipažįsta su pagrindinėmis automobilio sistemomis, jų veikimo principais, išmoksta jas prižiūrėti, bei šalinti smulkius gedimus. Taip pat jie nagrinėja kelių eismo taisykles bei saugaus ir ekologiško vairavimo ypatumus. Mokiniai turi galimybę rinktis laikyti technologijų mokyklinį brandos egzaminą. Ruošdamiesi egzaminui mokiniai mokosi sudaryti idėjos paieškos planą, nustatyti geriausią idėją ir pateikti grafiškai, planuoti jos įgyvendinimą, apibendrinti, kaip idėja atitinka techninę užduotį, paaiškinti, kaip ir kur randama reikiama informacija, ją rinkti, kaupti, apibendrinti, aiškiai pateikti atliktame darbe, analizuoti medžiagas, jų savybes ir jas parinkti idėjoms įgyvendinti. Išmoksta tikslingai atrinkti darbo priemones, tinkamas produktui - paslaugai įgyvendinti, atlikti technologines sekas ir argumentuoti sukurtos paslaugos naudą, pateikti vaizdinę medžiagą.
Sąrašas
Menai Dailė Loreta Makarevičienė
 Rinkdamiesi dailės programą galite rinktis išplėstinį kursą. Išplėstinio kurso pagrindą sudaro bendrasis kursas, bet keliami aukštesni reikalavimai raiškos užduotims, jų atlikimui skiriama papildoma raiškos valanda. Siūlomos sudėtingesnės kūrybinės užduotys. Didesnis dėmesys skiriamas individualiai dailės raiškai. Mokiniams sudaromos galimybės tobulinti juos dominančios dailės srities žinias ir gebėjimus, geriau susipažinti su šios srities kūrybos aplinka ir kūrybinio proceso ypatumais.
Sąrašas
Menai Dailė Asta Naruševičienė
Dailės kursą kviečiu rinktis mokinius, besiruošiančius studijuoti architektūrą, inžineriją, mediciną, politiką ir kitas specialybes, kurioms reikalingas išlaisvintas kūrybiškumas, drąsa priimanti gyvenimo iššūkius, išradingai generuoti naujas idėjas bei gebėtų dirbti komandoje. Kviečiu ir tuos, kurie mėgaujasi kūryba ir nori gilintis į intriguojantį meno pasaulį. Mokysimės bendradarbiaudami. BENDRINIAME kurse per meninę kūrybinę veiklą ugdysime pasitikėjimą savimi, iniciatyvumą, atsakingumą, formuosime kritinio mąstymo bei problemų sprendimo gebėjimus. Kursime drąsiai, klysime, o klaidų taisymą paversime naujomis mokymosi galimybėmis, ugdysime gebėjimą savarankiškai mokytis. Analizuodami pasaulio ir Lietuvos meno kūrinius, ugdysime gebėjimą mėgautis menu. O svarbiausia, mokysimės kritiškai įsivertinti savo gebėjimus, įgytus įvairiomis technikomis atliekant skirtingas užduotis. Pasirinkusieji IŠPLĖSTINĮ kursą, turės papildomą valandą akademiniam piešimui bei kitų individualių raiškos gebėjimų lavinimui. Dirbsime pagal individualiai susidarytus mokymosi planus, remdamiesi vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.
Sąrašas
Menai Šokis Rimutė Blikertienė
Šokio mokomojo dalyko tikslas – ugdyti mokinių šokio ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę tapti kūrybiška, aktyvia, estetinei patirčiai atvira, prasmingai savo psichofizines galias, meninius ir kultūrinius poreikius tenkinti gebančia asmenybe. Šokio pamokoje vadovaujamasi nuostata, kad mokiniai susipažintų ir mokytųsi įvairių šokio žanrų ir stilių šokių. Mokiniai mokysis išlaikyti taisyklingą laikyseną, įvardinti atliekamus šokio elementus. Pavieniui, poroje ir grupėje atlikti įvairių stilių šokių žingsnius, jų derinius ir šokti šokius. Bus siekiama, kad įgytų ir plėtotų šokio kūrybos patyrimą, ugdytų gebėjimus, reikalingus savarankiškai kurti, ir iš išmoktų šokio judesių bei žingsnių, gebėtų laisvai komponuoti šokių junginius bei šokdami justų malonumą. Mokiniai mokysis. Lietuvių liaudies folklorinių ir sceninių šokių ir jų junginių. Klasikinių šokių ( lėto valso, Vienos valso, fokstroto, kvikstepo) šokio žingsnių, junginių bei šokių. Lotynų Amerikos šokių ( ča ča ča, rumbos, sambos, džaivo ir tango) žingsnių, junginių, šokių. Istorinių šokių. Siekiant, kad mokiniai būtų suinteresuoti šokio pamokoje vykstančiu procesu, bus skatintinama išmoktus šokius parodyti įvairiuose mokyklos, vietos bendruomenės ir kituose renginiuose arba projektuose bei šventėse.
Sąrašas
Kūno kultūra Bendrinis ir išplėstinis kursai Neringa Gliebienė
Darius Brokartas
Liudvika Tichonova

 Bendroji kūno kultūros programa sudaryta atsižvelgiant į turimą mokyklos sporto bazę, mokyklos tradicijas ir mokinių pageidavimus. Šioje programoje išdėstytas kelių sporto šakų turinys: lengvosios atletikos, bendrosios gimnastikos, atletinės gimnastikos, krepšinio, stalo teniso, salės riedulio, tinklinio, badmintono, klasikinės aerobikos. Du žaidimai, kuriuos pasirenka mokiniai, programoje yra nurodyti kaip pagrindiniai. Šis bendrosios kūno kultūros kursas orientuotas į įvairiapusį fizinį mokinių išsilavinimą. Bendrasis kursas yra kompleksiškas ir integralus.

Kūno kultūros išplėstinio kurso programa sudaryta atsižvelgiant į turimą mokyklos sporto bazę, mokyklos tradicijas ir mokinių pageidavimus. Šioje programoje išdėstytas kelių sporto šakų turinys: lengvosios atletikos, bendrosios gimnastikos, atletinės gimnastikos, krepšinio, stalo teniso, salės riedulio, tinklinio, badmintono, klasikinės aerobikos. Du žaidimai, kuriuos pasirenka mokiniai, programoje yra nurodyti kaip pagrindiniai. Ši kūno kultūros A kurso programa orientuota į įvairiapusį fizinį mokinių išsilavinimą. Mokiniai, pasirinkę išplėstinį kursą, galės tęsti mokslus kūno kultūros ar sporto srityje. Kūno kultūros A kurso programa yra kompleksiška ir integrali.

Darius Brokartas siūlo išplėstinį kursą ir krepšinio modulį.

Sudarytas atsižvelgiant į turimą mokyklos sporto bazę, mokyklos tradicijas ir mokinių pageidavimus. Programos tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas ir gebėjimus. Mokiniai mokysis įvaldyti technikos, taktikos veiksmus, reikalingus krepšiniui žaisti, bendradarbiavimo komandoje. Mokysis rašyti krepšinio protokolą, stengsis suprasti pagrindinius krepšinio teisėjo gestus. Apie 90% moksleivių pasirinkę šį kursą gins gimnazijos vardą įvairiuose krepšinio varžybose.

Liudvika Tichonova siūlo išplėstinį kursą ir tinklinio modulį.

Pasirinkta sporto šaka tinklinis yra viena iš populiarių sporto žaidimų, mėgstama merginų it vaikinų tarpe. Žaidimo privalumai – nesudėtingos žaidimo taisyklės ir nedidelių išmatavimų aikštelė, leidžianti patirti žaidimo malonumą įvairaus amžiaus žmonėms. Žaidimų elementų mokėjimas leidžia maloniai ir sveikai praleisti laiką įvairiose vietose: sporto salėje, lauko aikštynuose, paplūdimiuose. Programos tikslas- sudaryti teigiamas sąlygas mokinių fizinei, emocinei ir socialinei saviraiškai, tinklinio žaidimo tobulinimui, bei stiprinti fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją. Užsiėmimų metu moksleiviai gilinsis į tinklinio žaidimo raidą, įsisavins sporto šakos techniką bei taktiką. Laukiami moksleivio ir mokytojo rezultatai :pagerinti asmeninį fizinį pasirengimą, susiformuoti sveikos gyvensenos nuostatą, išmokti tinklinio žaidimo pagrindų bei tinklinio varžybų organizavimo bei vykdymo .

Sąrašas
Informacinės technologijos Bendrinis ir išplėstinis kursai Marija Suščinskienė
 

Informacinių technologijų B kurso programos pagrindinis mokymo tikslas — sudaryti sąlygas mokiniams įgyti įgūdžių, žinių ir patyrimo naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas, mokantis įvairių dalykų. Ugdyti taisyklingus ir tobulinti turimus kompiuterinės technologijos darbo įgūdžius. Puoselėti bendrąją informacinės veiklos kultūrą. Mokėti gauti, tvarkyti, perduoti ir priimti skaitmeninę, tekstinę, vaizdinę informaciją bei tinkamai naudoti ją asmeninėje veikloje.
Išplėstinį informacinių technologijų kursą sudaro bendrasis kursas ir vienas iš dviejų modulių:

 • Elektroninė leidyba;
 • Programavimas.

Išplėstinis informacinių technologijų kursas 11-12 klasėse labiau orientuotas į praktiką, mokėjimų ir įgūdžių formavimą; nuo bendrojo kurso skiriasi integracija su kitais mokomaisiais dalykais: lietuvių ir anglų kalbomis, matematika, fizika, chemija, biologija, istorija, daile, muzika ir kt.

Šiuolaikinėje mokykloje pagrindinis dėmesys informacinių technologijų pamokose skiriamas ne pačioms informacinėms technologijoms (priemonėms informacijai apdoroti), o mokymui tinkamai jomis naudotis. Taikomųjų kompiuterinių programų (vadinamųjų „programų paketų!“ — Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access ir t.t.) vartotojo veiksmų laisvė yra ribota, todėl geras šių programų valdymas suteikia galimybę mokiniams nuolat tobulinti savo informacinės veiklos pobūdį bei stilių, skirti nemažai laiko mokyklos tarpdalykiniams projektams ir jų pristatymams parengti, tinkamai pasiruošti valstybiniam informacinių technologijų egzaminui, olimpiadoms ir IT konkursui „Bebras“.

Skirtingai nuo kitų dalykų fizika, ... ,chemija, kur bendriniui kursui skirtos 2 sav. val., o išplėstiniui kursui skirtos 3 sav. val., tai informacinių technologijų kursams skirta atatinkamai tik 1 ir 2 sav. val. 2 savaitinių valandų nepakanka kokybiškai pasiruošti IT valstybiniam egzaminui. Todėl programavimo žinioms pagilinti siūlome papildomai pasirinkti:

pasirenkamą programavimo dalyką (2 sav. val.) arba

programavimo modulį (1 sav. val.).

Pasirenkamą programavimo dalyką galima papildomai rinktis prie IT išplėstinio ar bendrinio kursų ir išvis nepasirinkus IT dalyką. Pasirenkamo programavimo dalyko pažymys yra atskira eilute įrašomas į brandos atestatą.

Programavimo modulį galima rinktis prie IT išplėstinio ar bendrinio kursų . Modulio pažymys įrašomas, kaip eilinis IT išplėstinio kurso pažymys.

Svarbu. Papildomi kursai formuojami, jei susirenka pakankamas mokinių skaičius.

 

Sąrašas

Dalykų modulių aprašai

Lietuvių kalba - modulis Autoriai ir jų kontekstai (dalyko modulis ) Sandra Valentienė
 Valstybinio lietuvių kalbos egzamino privalomų autorių kontekstų analizavimas ir jų sąsajos su kūriniais. Mokymasis rašyti pastraipas ir rašinius.
Sąrašas
Matematika - modulis Žinių gilinimas Julija Lavrinovič
 Programa padės pagilinti einamų temų žinias. Valstybinio matematikos egzamino užduočių analizavimas .
Sąrašas
Matematika - modulis Matematikos modulis “Matematikos supratimas ir gilinimas” Kristina Kareivienė
Modulis skirtas matematikos žinių sisteminimui ir gilinimui. Pamokų metu nagrinėsime VBE programą, užduotis, lavinsime užduočių atlikimo įgūdžius, mokysimės interpretuoti tekstinę, lentelių ar grafinę informaciją, suprasti schemas, lavinsime įgūdį sklandžiai išreikšti matematinį supratimą, aiškiai išdėstyti mintis raštu, tinkamai naudoti matematikos sąvokas.
Sąrašas
Anglų kalba - modulis Anglų kalbos modulis Dalia Valikonienė
 Autentiškų ir šiek tiek adaptuotų tekstų klausymas padės geriau suprasti įvairių tipų tekstus bei atlikti įvairių tipų klausymo užduotis. Monologo kūrimas ir dalyvaudamas dialoge, padės lengviau kurti įvairių tipų tekstus, reiškiant komunikacines intencijas nurodytomis temomis. Modulio pamokose mokiniai atliks užduotis ne tik B2 lygio, bet ir C1 bei C2 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kas padės ne tik geriau pasiruošti valstybiniam anglų kalbos brandos egzaminui, bet ir IELTS bei kitiems tarptautiniams anglų kalbos egzaminams.
Sąrašas
Anglų kalba - modulis Preparation for the English Language State Exam Jūratė Budvydienė
Skirtas pasiruošti brandos egzaminui.
Sąrašas
Kūno kultūra - modulis Tinklinis Liudvika Tichonova
 Pasirinkta sporto šaka tinklinis yra viena iš populiarių sporto žaidimų, mėgstama merginų ir vaikinų tarpe. Žaidimo privalumai - palyginti nebrangus sportinis inventorius, nesudėtingos žaidimo taisyklės ir nedidelių išmatavimų aikštelė, leidžianti patirti žaidimo malonumą įvairaus amžiaus žmonėms. Žaidimo elementų mokėjimas leidžia maloniai ir sveikai praleisti laiką ivairiose vietose: sporto salėje, lauko aikštynuose, paplūdimiuose. Programos tikslas – sudaryti teigiamas sąlygas mokinių fizinei, emocinei ir socialinei saviraiškai, tinklinio žaidimo tobulinimui, bei sveikatos potencialo stiprinimui, didinant asmenines kūno kultūros ugdymosi galimybes ir stiprinant fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją. Užsiėmimų metu moksleiviai gilinsis į tinklinio žaidimo raidą, įsisavins sporto šakos techniką bei taktiką. Lavinsis ir įtvirtins judėjimo įgūdžius, ugdys bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas bei elgesį. Taip pat įgis sveikatos stiprinimo, tausojimo ir mankštinimosi būdų įvairoves bei žinių sporto klausimais. Atliks ir koreguos šią veiklą pagal asmeninį fizinį parengtumą. Laukiami moksleivių ir mokytojo rezultatai: pagerinti asmeninį fizinį pasirengimą, susiformuoti sveikos gyvensenos nuostatą, išmokti tinklinio žaidimo mokymo pagrindų bei tinklinio varžybų organizavimo ir vykdymo.
Sąrašas
Chemija - modulis Chemijos modulis ,, Noriu geriau mokėti" Dalia Bartkienė
 Chemijos modulis yra chemijos dalyko programos dalis, skirtas pagilinti chemijos dalyko žinias, ugdyti gamtamokslines kompetencijas, motyvuotai taikyti mokslinio mąstymo principus ir tyrimo metodus buityje, profesinėje veikloje bei viešame gyvenime. Modulio metu gilinama pamokų metu nagrinėjama teorinė medžiaga, atliekami praktikos darbai, atliekami įvairūs skaičiavimai, sprendžiamos ir sudaromos sudėtingesnės reakcijų lygtys, sprendžiami uždaviniai. Modulis padeda pasiruošti valstybiniam chemijos egzaminu i (VBE)
Sąrašas
Biologija - modulis Biologijos modulis. Sigita Zalitienė
 Modulis skirtas biologijos žinių sisteminimui ir gilinimui. Pamokų metu nagrinėsime VBE programą, užduotis, lavinsime užduočių atlikimo įgūdžius, mokysimės formuluoti hipotezes, planuoti tiriamuosius darbus, apdoroti tyrimų duomenis, daryti duomenimis grįstas išvadas, mokysimės interpretuoti tekstinę, lentelių ar grafinę informaciją, suprasti schemas, lavinsime įgūdį sklandžiai išreikšti biologijos supratimą, aiškiai išdėstyti mintis raštu, tinkamai naudoti biologines sąvokas, nuosekliai paaiškinti biologinius procesus ar reiškinius.
Sąrašas
Biologija - modulis Žmogaus biologija - modulis Loreta Krinickienė

Jei galvoji, kad Tavo pasirinktoms studijoms reiks biologijos žinių, tuomet biologijos modulis – Tau. Mes kartu aiškinsimės, spręsime teorines ir praktines užduotis, analizuosime problemas bei ieškosime sprendimų būdų, diskutuosime apie naujausias technologijas ir jų reikšmę… Programa padės pagilinti einamų temų žinias. Jos apimtis – 2 metai.

Sąrašas
Fizika-modulis Fizikos modulis. Judėjimas. Jėgos. Energija. Elena Šišenina

JModulis Judėjimas. Jėgos. Energija nusako, kuriuos mechanikos klausimus turėtų nagrinėti, kokius gebėjimus ir nuostatas turėtų išsiugdyti išplėstiniu /bendruoju/ kursu/ fiziką besimokantis mokinys. Tikslas – sudaryti galimybę visiems, pasirinkusiems mokytis fizikos dalyką mokiniams plėtoti gamtamokslinę kompetenciją, nuodugniau nagrinėjant mechanikos klausimus. Taikyti žinias apie mechaninį judėjimą nagrinėjant įvairius (tolyginio, tolygiai kintančio, tiesiaeigio, kreivaeigio) judėjimo pavyzdžius. Sprendžiant uždavinius, atliekant praktinius darbus išmoksime kasdieniame gyvenime taikyti pagrindinius judėjimo ir tvermės dėsnius, aiškinsimės įvairių mechanizmų veikimą ir energijos virsmus.

Sąrašas
Istorija - modulis Istorijos modulis Darius Dumčius
 Jeigu mokymosi aplinką įsivaizduoji kaip vietą, kurioje mokinys jaučiasi įvertintas, pastebėtas ir motyvuotas; Jeigu manai, kad ugdymo procesas turėtų būti grįstas bendravimu ir bendradarbiavimu, o mokytojas turėtų skatinti pačių mokinių įsitraukimą į dalyką ir mokyti mokytis, padėti analizuoti istorines ir šių dienų problemas, ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, skatinti kritinį mąstymą; Jeigu galvoji, kad ruošiantis egzaminams mokytojas turėtų būti pagalbininku, kuris, pasinaudodamas savo pačio ruošimosi VBE patirtimi, galėtų nukreipti teisinga linkme pasirenkant mokomąją medžiagą ir mokymosi metodus; Jeigu nori išmokti rinkti, sisteminti, analizuoti svarbią informaciją, mokėti debatuose ar diskusijoje ginti pasirinktą poziciją; Jeigu manai, jog istorijos mokymas(is) vidurinėje mokykloje turi būti ne vien nuobodžių faktų visuma, reikalinga tik valstybiniam brandos egzamino išlaikymui, bet ir galimybė pasiruošti patogioms, kūrybiškoms tolesnėms studijoms po mokyklos baigimo, taip pat sėkmingam startui norimoje profesijoje... Tuomet turėtum pasirinkti istorijos modulį. Tik viena savaitinė pamoka, bet be jau minėtų privalumų, tai galimybė turėti didesnį egzamino, pusmečio ar metinį istorijos dalyko įvertinimą (istorijos dalyko ir modulio pažymiai sumuojami).
Istorija - modulis Istorijos tekstiniai ir vaizdiniai šaltiniai (modulis) Kristina Urbienė
Tai papildoma savaitinė pamoka, skirta pamokose įgytų žinių įtvirtinimui per šaltinių nagrinėjimą. Šių pamokų metu šaltiniai bus nagrinėjami tik iš jau nagrinėtų temų. Galėsime grįžti prie temų, kurias buvo sunkiau suprasti. Kadangi modulio pažymiai skaičiuojami į bendrą istorijos dalyko pažymių vidurkį, tai modulis duoda galimybę ir pagerinti pusmečio rezultatą.
Sąrašas

Gimnazijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų aprašai

Sąrašas
Informatika - pasirenkamas dalykas Kompiuterinis modeliavimas Marija Suščinskienė
 Kompiuterinis modeliavimas skirtas 11-12 klasių mokiniams, kurie ruošiasi studijuoti tiksliuosius mokslus, vadybą, logistiką ir t.t. Ieškosime optimalių sprendimų, kaip išvengti arba sumažinti nuostolius, kaip rasti trumpiausią kelią panaudojant MS Excel galimybes. Analizuosime statistinių tyrimų rezultatus, atliksime prognozavimą. Model Builder programa, keisime įvairių reiškinių modelio veikimo parametrus, stebėsime vyksmo pasikeitimus ir analizuosime įvairių modelių savybes, dėsningumus
Sąrašas
Matematika - pasirenkamas dalykas Matematikos korepetitorius- nemokamai (pasirenkamas dalykas) Danuta Debesienė

 

Pasirengimas valstybiniam brandos egzaminui. Programos apimtis 2 metai. Kasmet 16 temų per 34 pamokas. Teorija ir jos pritaikymas. Grupinės konsultacijos. Efektyvus mokymas(is). Kviečiami mokiniai, kurių PU pasiekimai ne žemesni negu pagrindinio lygio.

Sąrašas
Matematika - pasirenkamas dalykas Matematika-pasirenkamasis dalykas- 11,12 klasės “aš galiu” Kristina Kareivienė

Esminę veiklos idėją: matematika gali būti suprantama kiekvienam. Sukursime aplinką, kurioje nežinoma tampa žinoma, o nepasitikėjimą savimi pakeičia mintis, jog "aš galiu". Tikslas - padėti mokiniams siekti geresnių rezultatų, suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir svarbiausia - suteikti motyvacijos tobulėti. 100-kas egzamine.

Sąrašas
Fizika - pasirenkamas dalykas Fizikos uždavinių sprendimas – pasirengimas VBE (pasirenkamasis dalykas) Andrius Storta
 Fizikos egzaminas, tai ne diena, kuomet reikia “stresuoti” ir atsiskaityti už viską ir visiems, tai metas, kai sistemingai taikomos žinios, tad norint jas taikyti reikia sistemingai dirbti ir siekti užsibrėžto tikslo. Pasirenkamojo dalyko (toliau PD) metu, nagrinėsime VBE užduotis, testus, olimpiadines užduotis, konkursines užduotis, Fotono mokyklos užduotis ir dar daug kitų. Siesim mokomąją medžiagą su planuojama - atnaujinta fizikos egzamino medžiaga. Pasirenkamasis dalykas turės vieną tiriamąjį darbą skirtą 2 metams, t.y. PD nėra skirtas tik egzaminą laikantiems, bet ir tiems kas nori pasigilinti į gamtamokslinį mokymąsi.
Sąrašas
Fizika - pasirenkamas dalykas Fizikos kompleksinių užduočių kūrimas ir sprendimas. Pasirengimas fizikos VBE (pasirenkamasis dalykas) Elena Šišenina
Tikslas: gilinti fizikos žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Mokiniai įgis praktinių įgūdžių, spręs sudėtingesnes teorines, praktines užduotis, kompleksinius integruotus uždavinius. Spręsdami ugdys kritinį mąstymą, kūrybiškumą, vaizduotę, padės mokėjimus sieti su gyvenimiškąja patirtimi, gilins žinių ir gebėjimų taikymo gyvenime kompetenciją, sėkmingai pasiruoš fizikos VBE, olimpiadoms ir konkursams. .
Sąrašas
Chemija - pasirenkamas dalykas Chemijos uždavinių sprendimas – pasirengimas VBE, olimpiadoms (pasirenkamasis dalykas) Kristina Brazdžiuvienė
 Programa sudaryta siekiant padėti praplėsti ir pagilinti mokinio ankstesnėse klasėse įgytas chemijos dalyko žinias ir gebėjimus, bei pasiruošti VBE, įvairiems konkursams bei olimpiadoms. Mokantis šio pasirenkamojo dalyko numatyta nuodugniau analizuoti ir spręsti sudėtingus chemijos olimpiadų bei egzaminų uždavinius bei įtvirtinti uždavinių sprendimo įgūdžius. Užsiėmimų metu mokiniai bus skatinami logiškai mąstyti, kūrybiškai žiūrėti į uždavinio sąlygą. Mokiniai tobulins savarankiško darbo, darbo su žinynais ir vadovėliais, IT gebėjimus. Mokytoja padės išsiugdyti gebėjimą naudotis chemijos sąvokomis ir dėsniais, taikyti juos naujose situacijose, atlikti skaičiavimus iš cheminių formulių ir iš cheminių reakcijų lygčių. Programos apimtis: dveji mokslo metai
Sąrašas
Istorija - pasirenkamas dalykas Istorijos šaltinių nagrinėjimas Kristina Urbienė
Tai dvi papildomos savaitinės pamokos, skirtos istorinių žinių gilinimui ir šaltinių nagrinėjimo įgūdžių lavinimui. Jų metu galėsime ugdyti įgūdžius atidžiai skaityti užduotį, tikslingai ir trumpai formuluoti atsakymą. Lavinsime istorinį žodyną, mokysimės tinkamai vartoti istorijos sąvokas. Mokysimės atpažinti istorines asmenybes karikatūrose... Tai gebėjimai, kuriems TIK istorijos pamokų metu trūksta laiko ir dėmesio dėl programų didelės apimties.
Sąrašas
Istorija - pasirenkamas dalykas Istorijos šaltinių nagrinėjimas Daiva Janutaitienė
Naudojantis istorijos šaltiniais atsakysime į klausimus, interpretuosime istorijos šaltinius.
Sąrašas
Istorija - pasirenkamas dalykas Istorijos šaltinių nagrinėjimas Darius Dumčius
Jeigu mokymosi aplinką įsivaizduoji kaip vietą, kurioje mokinys jaučiasi įvertintas, pastebėtas ir motyvuotas; Jeigu manai, kad ugdymo procesas turėtų būti grįstas bendravimu ir bendradarbiavimu, o mokytojas turėtų skatinti pačių mokinių įsitraukimą į dalyką ir mokyti mokytis, padėti analizuoti istorines ir šių dienų problemas, ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, skatinti kritinį mąstymą; Jeigu galvoji, kad ruošiantis egzaminams mokytojas turėtų būti pagalbininku, kuris, pasinaudodamas savo pačio ruošimosi VBE patirtimi, galėtų nukreipti teisinga linkme pasirenkant mokomąją medžiagą ir mokymosi metodus; Jeigu nori išmokti rinkti, sisteminti, analizuoti svarbią informaciją, mokėti debatuose ar diskusijoje ginti pasirinktą poziciją; Jeigu manai, jog istorijos mokymas(is) vidurinėje mokykloje turi būti ne vien nuobodžių faktų visuma, reikalinga tik valstybiniam brandos egzamino išlaikymui, bet ir galimybė pasiruošti patogioms, kūrybiškoms tolesnėms studijoms po mokyklos baigimo, taip pat sėkmingam startui norimoje profesijoje... Tuomet turėtum pasirinkti istorijos šaltinių analizės pasirenkamąjį dalyką. Tik dvi savaitinės pamokos, bet, kaip sako buvę mokiniai, šio dalyko mokymosi dėka „išmokau mokytis pati, į istoriją pažvelgiau iš visai naujos perspektyvos“ (E. L.), „nežinau, ar galėčiau pasigirti geriausiai Trakų rajone išlaikytu istorijos egzaminu“ (I. G.)
Sąrašas
Psichologija - pasirenkamas dalykas Psichologija Bronė Aliukonienė
 Psichologijos dalyko paskirtis – supažindinti mokinius su pagrindinėmis psichologijos mokslo sritimis ir jų žinių pagrindais bei rengti mokinius šias žinias taikyti kasdieniniame gyvenime, mokant giliau suprasti save ir kitus, analizuojant žmonių elgesio psichologines priežastis, planuojant, tobulinant savo veiklą, numatant savo ateities pasirinkimus. Mokiniai susipažins su psichologijos mokslo žinių pagrindais: pažinimo, asmenybės, socialinės psichologijos. Mokiniai analizuos, tyrinės ir pažins individualius savo ir kitų žmonių ypatumus, tarpasmeninių santykių dėsningumus, apmąstys ir mokysis pagrįsti savo požiūrį į gyvenimo reiškinius psichologijos mokslo argumentais, kritiškai vertinti populistines psichologines interpretacijas. Mokiniai ugdysis nuostatą taikyti psichologijos žinias ir praktinius įgūdžius savo asmenybės tobulinimui, gyvenimo efektyvumui didinimui, problemoms<
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.