Dokumentai
Darbo santykius reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuostatai 2023-12-08 11:01:52 452.22 KB
Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas 299.02 KB
Tvarkos
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-30 08:03:40 619.28 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

J.Martyncevienė

2024-04-14 15:42:40 391.05 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenės narių skatinimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-30 08:03:40 241.85 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichosocialinės rizikos valdymo darbe tvarkos aprašas 2021-11-30 08:03:40 577.3 KB
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 147.13 KB
Prisijungimo prie pavadavimų instrukcija 2021-11-30 08:03:40 650.69 KB
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 436.46 KB
Pareiginiai aprašai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 293.28 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 245.18 KB
Lavinamosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 213.53 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 214.76 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 211.98 KB
Logopedo pareigybė aprašymas 2021-11-30 08:09:34 210.99 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.63 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.68 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 227.92 KB
Direktoriaus pavaduotojų vadybinės funkcijos 2021-11-30 08:09:34 244.51 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 136.1 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.86 KB
Informacinio centro vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.05 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.19 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 208.11 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.09 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 201.95 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 205.1 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 204.19 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.84 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.57 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 199.12 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 198.25 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.96 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:10 199.28 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:22 206.21 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2023-02-23 09:13:07 136.1 KB
Asmens duomenų sauga
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-07 12:22:40 495.58 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-02-07 12:22:40 206.3 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-02-07 12:22:40 204.09 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-02-07 12:22:40 207.47 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-02-07 12:22:40 205.22 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-02-07 12:22:40 209.55 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-02-07 12:22:40 283.08 KB
Duomenų tvarkymo atmintinė 2023-02-07 12:22:40 96.74 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-02-07 12:22:40 225.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

V.Jasiūnas

2023-02-07 12:22:40 198.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2023-02-07 12:22:40 218.09 KB
Kvalifikacijos kėlimas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2023-10-30 11:59:17 386.06 KB
1 priedas. Individualaus tobulėjimo planas 2021-11-26 14:54:48 29.5 KB
2 priedas. Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2023-10-30 12:03:10 17.74 KB
3 priedas. Pagalbos mokinio specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2021-11-26 14:55:10 16.81 KB
Gimnazijos taryba
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos tarybos nariai 2022 m. 442.51 KB
Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimas
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

J.Misiūrienė

2021-11-26 14:22:33 382.16 KB
Mokinių pavėžėjimas
Mokyklinio autobuso tvarkaraštis 2023-09-15 14:33:35 221.51 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas 2024-03-06 13:31:42 218.86 KB
Tvarkos
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos naudojimosi biblioteka ir informacijos centru taisyklės 2021-11-29 15:21:43 152.29 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis tvarkos aprašas

R.Gudanavičienė

2021-11-29 15:22:00 208.08 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

J.Misiūrienė

2022-01-28 10:33:19 193.75 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichologinės pagalbos mokiniui tvarkos aprašas 2023-09-19 09:59:15 198 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos prevencinių priemonių taikymo aprašas

A.Kauzonienė

2024-01-26 11:49:55 433.4 KB
Saugumo užtikrinimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Tvarkos
Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2021-11-29 15:21:17 159.95 KB
Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:01:32 407.4 KB
Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-19 09:59:50 270.62 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių elgesio stebėjimo užtikrinant saugumą tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2021-12-16 12:17:02 373.66 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:02 353.9 KB
1 priedas. Reagavimo į smurto ar patyčių situacijas planas. 2021-11-29 14:58:47 323.73 KB
2 priedas. Įvykio fiksavimo lapas. 2021-11-29 14:59:04 330.26 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

J.Misiūrienė

2023-10-26 09:44:48 218.14 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:18 193.73 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:51 197 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:27 194.29 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2023-09-19 10:01:02 201.35 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:38 196.87 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-09-19 10:01:12 221.04 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-09-07 10:48:27 372.36 KB
Civilinė sauga
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 209.84 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-30 08:02:25 476.98 KB
Tiekėjai 2021-11-30 08:02:25 99.34 KB
Valgiaraštis. Pirmoji savaitė 2021-11-30 08:02:25 1.08 MB
Valgiaraštis. Antroji savaitė 2021-11-30 08:02:25 1.09 MB
Valgiaraštis. Trečioji savaitė 2021-11-30 08:02:25 1.08 MB
Ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka

Atsakingas už dokumento rengimą R.Sadovskienė

2021-11-26 14:18:59 392.23 KB
Prisijungimo prie prašymo pildymo sistemoje vedlys 1.33 MB
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo tvarka 2021-11-26 14:09:18 42.12 KB
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-26 14:15:18 791.87 KB
Prisijungimo prie Office 365 instrukcija 2021-11-26 14:38:41 973.94 KB
Jei pamiršote prisijungimo duomenis 2021-11-26 14:39:04 485.56 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-29 15:07:25 791.87 KB
Ilgalaikiai planai
Ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo tvarkos aprašas 368.28 KB
1 PRIEDAS. Ilgalaikio plano struktūra 2021-12-21 09:59:39 345.12 KB
2 PRIEDAS. Lietuvių kalba 380.2 KB
3 PRIEDAS. Užsienio kalbos 391.82 KB
4 PRIEDAS. Matematika 387.61 KB
5 PRIEDAS. Socialiniai mokslai 412.93 KB
6 PRIEDAS. Gamtos mokslai 391.73 KB
7 PRIEDAS. Informacinės technologijos 388.62 KB
8 PRIEDAS. Žmogaus sauga 387.43 KB
9 PRIEDAS. Individualizuota programa 199.4 KB
10 PRIEDAS. Pasiekimų aprašas 346.74 KB
Vertinimas
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2024-01-05 12:14:05 450.64 KB
Atleidimas nuo pamokų
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų ar jų dalies lankymo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:26:49 196.96 KB
Prašymo forma. Nelankyti pamokų. 2021-11-26 14:27:04 172.01 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

A.Kauzonienė

2023-09-28 07:47:30 227.13 KB
1 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-09-28 07:57:43 99.22 KB
2 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo. 2023-09-28 07:58:10 271.45 KB
3 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 2023-09-28 07:57:21 99.61 KB
4 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 271.63 KB
5 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:39 273.32 KB
6 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:24 99.51 KB
7 priedas. Tėvų globėjų informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:12:56 352.97 KB
8 priedas. Pilnamečio mokinio informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:15:04 350.16 KB
Vidurinis ugdymas
Dalyko, kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka

V.Jasiūnas

2023-05-05 13:50:08 208.36 KB
Kurso keitimo prašymas 2023-04-20 09:09:27 15.34 KB
Individualaus ugdymo plano šablonas 2023-05-04 14:50:59 27.81 KB
Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2023-04-21 09:08:18 54.35 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bandomųjų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2023-04-20 09:09:27 266.84 KB
Neformalusis ugdymas
Neformaliojo švietimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:58:06 371.46 KB
Išvykų, renginių organizavimo dokumentai
Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos mokinių turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) organizavimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:35:37 369.14 KB
1 priedas. Sutikimas dėl mokinio dalyvavimo turizmo / edukaciniame renginyje 2021-11-26 14:35:55 14.57 KB
Saugos ir sveikatos instrukcijos 2021-11-26 14:36:16 392.99 KB
Tvarkos
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių srautų organizavimo tvarkos aprašas (2022-01-26)

J.Martyncevienė

2022-04-12 14:23:02 207.11 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 J.Lapuchovienė

2023-10-16 12:43:37 485.57 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendrojo ugdymo mokymo priemonių įsigijimo ir aprūpinimo jomis tvarkos aprašas

J.Martyncevienė

2021-11-29 08:14:06 574.93 KB
Priedas. Metodinės grupės turtinimo plano lentelė 2021-11-29 08:14:40 16.47 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių asmeninės pažangos planavimo, analizavimo ir reflektavimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2024-02-12 15:21:12 500.2 KB
Gimnazijos klientų aptarnavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka

Atsakingas už dokumento rengimą R.Sadovskienė

2021-11-26 14:18:59 392.23 KB
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:23:31 208.37 KB
Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

 V.Jasiūnas

2021-11-26 14:55:42 297.25 KB
Žalos atlyginimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekai tvarkos aprašas 2021-11-29 08:05:49 141.32 KB
Dublikato prašymo forma 2022-12-17 12:58:32 31 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2023-2025 2024-01-22 15:39:56 550.1 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos planas 2024 2024-04-22 14:52:02 1.11 MB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ugdymo planas (2023-2024 m.m.) 2024-01-22 15:39:56 879.12 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos planas 2023 2024-01-22 15:39:56 1.14 MB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2020-2022 2024-01-22 15:39:56 620.88 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos veiklos ataskaita 2018-2019 2024-01-22 15:39:56 298.2 KB
Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės ataskaitos
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 4.71 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 4.13 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-08 14:28:03 5.45 MB
2023 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-13 13:11:46 4.48 MB
2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 5.08 MB
Viešieji pirkimai
Metinis planas 2023 2023-12-15 09:16:15 189.61 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-12-15 09:16:48 338.63 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 6.82 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 8.08 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-02-07 13:55:14 7.46 MB
2023 m. metinės biudžeto ataskaitos 2024-05-13 13:12:25 6.68 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 6.51 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2021-06-02 17:46:53 211.88 KB
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023–2026 metams 2023-12-20 11:36:31 205.41 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 517.65 KB
Mokinių tarybos dokumentai Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos Veiklos planas 2024 metai 2024-04-05 16:34:24 81.08 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos nariai 2023 2024-04-05 16:34:24 94.2 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023 2024-04-05 16:34:24 118.53 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos įstatai 2024-04-05 16:34:24 122.27 KB
Mokinių tarybos planas 2022 2024-04-05 16:34:24 18.04 KB
Klaustukas Atnaujinta Dydis
2019-12-20 Nr. 88(99) 2021-09-20 14:40:19 2.96 MB
2019-11-26 Nr. 87(98) 2021-09-20 14:40:21 1.74 MB
2019-05-29 Nr. 86(97) 2021-09-20 14:40:24 1.89 MB
2019-03-20 Nr. 85(96) 2021-09-20 14:40:26 1.66 MB
2018-06-05 Nr. 84(95) 2021-09-20 14:40:27 4.23 MB
2018-03-28 Nr. 83(94) 2021-09-20 14:40:29 5.83 MB
2017-12-22 Nr. 82(93) 2021-09-20 14:40:30 7.51 MB
2017-11-10 Nr. 81(92) 2021-09-20 14:40:32 4.8 MB
2017-05-30 Nr. 80(91) 2021-09-20 14:40:33 4.31 MB
2017-03-23 Nr. 79(90) 2021-09-20 14:40:34 6.02 MB
2016-12-22 Nr. 78(89) 2021-09-20 14:40:35 7.01 MB
2016-11-07 Nr. 77(88) 2021-09-20 14:40:36 13.25 MB
2016-05-25 Nr. 76(87) 2021-09-20 14:40:37 6.01 MB
2016-03-10 Nr. 75(86) 2021-09-20 14:40:39 5.2 MB
2015-12-21 Nr. 74(85) 2021-09-20 14:40:40 4.79 MB
2015-11-02 Nr. 73(84) 2021-09-20 14:40:41 15.28 MB
2015-05-27 Nr. 72(83) 2021-09-20 14:40:42 18.1 MB
2015-03-16 Nr. 71(82) 2021-09-20 14:40:43 3.48 MB
2014-12-18 Nr. 70(81) 2021-09-20 14:40:44 5.03 MB
2014-11-04 Nr. 69(80) 2021-09-20 14:40:45 4.24 MB
2014-05-28 Nr. 68(79) 2021-09-20 14:40:47 8.25 MB
2014-03-13 Nr. 66(78) 2021-09-20 14:40:48 7.03 MB
2013-12-18 Nr. 65(77) 2021-09-20 14:40:49 3.07 MB
2013-10-24 Nr. 64(76) 2021-09-20 14:40:50 4.31 MB
2013-05-29 Nr. 63(75) 2021-09-20 14:40:52 3.77 MB
2013-03-15 Nr. 62(74) 2021-09-20 14:40:53 4.39 MB
2007-05-10 Nr. 40(52) 2021-09-20 14:40:54 518.46 KB
2006-12-22 Nr. 38(50) 2021-09-20 14:40:55 405.04 KB
2006-05-11 Nr. 36(48) 2021-09-20 14:40:56 441.27 KB
2006-03-07 Nr. 35(47) 2021-09-20 14:40:57 470.4 KB
2005-12-22 Nr. 34(46) 2021-09-20 14:41:01 510.75 KB
2004-03-12 Nr. 27(39) 2021-09-20 14:41:02 649.44 KB
2003-12-19 Nr. 26(38) 2021-09-20 14:41:04 460.17 KB
2003-10-23 Nr. 25(37) 2021-09-20 14:41:05 165.23 KB
2003-05-23 Nr. 24(36) 2021-09-20 14:41:06 300.14 KB
2002-12-19 Nr. 22(34) 2021-09-20 14:41:07 499.8 KB
2002-10-24 Nr. 21(33) 2021-09-20 14:41:08 391.1 KB
1995-03-30 Nr. 01() 2021-09-20 14:41:09 2.24 MB
1995-05-18 Nr. 02() 2021-09-20 14:41:18 1.33 MB
Biblioteka ir informacijos centras Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos naudojimosi biblioteka ir informacijos centru taisyklės 2021-11-29 15:21:43 152.29 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis tvarkos aprašas

R.Gudanavičienė

2021-11-29 15:22:00 208.08 KB
Žalos atlyginimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekai tvarkos aprašas 2021-11-29 08:05:49 141.32 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas. 2021-06-02 18:28:35 208.08 KB
Karjeros ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašas 2023-03-09 10:57:30 32.89 KB
2023 m stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai 2023-03-09 11:06:10 4.49 MB
2023 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijųai 2023-03-09 11:02:23 634.22 KB
Įsakymas dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo 2021-06-03 11:34:11 403.15 KB
Atmintinė dešimtokui 168.54 KB
Prašymo formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl išregistravimo iš gimnazijos mokinių registro 2021-11-30 08:29:28 30 KB
Prašymas dėl išvykimo į gydymo įstaigą 2021-11-30 08:29:28 29.5 KB
Prašymas dėl antrosios užsienio kalbos pasirinkimo 2021-11-30 08:29:28 12.24 KB
Prašymas dėl etikos / tikybos pamokų lankymo 2021-11-30 08:29:28 29 KB
Prašymas dėl pavėžėjimo mokykliniu autobusu 11.71 KB
Dublikato prašymo forma 2022-12-17 12:58:32 31 KB
Renginių planas Atnaujinta Dydis
Renginių planas 2024 2024-02-12 16:46:03 170.19 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Teisės aktai 2021-06-28 17:08:43 64.68 KB
Teisės aktų projektai 2021-06-28 17:08:43 58.97 KB
Tyrimai ir analizės 2021-06-28 17:08:44 65.83 KB
Teisės aktų pažeidimai 2021-06-28 17:08:44 73.77 KB
Teisinio reguliavimo stebėsena 2021-06-28 17:08:45 54.04 KB
Įsivertinimo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Savivaldis mokymas. Įsivertinimas 1.23 MB
Veiklos įsivertinimas 2021m. 481.32 KB
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausos
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 340.23 KB
Mokinių apklausa NMVA 2018 343.52 KB
Mokinių apklausa NŠA 2019 336.66 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 333.23 KB
Mk14 Mokinių apklausa NŠA 2020 377.61 KB
T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 2021-12-20 13:54:16 373.28 KB
M15 Mokytojų apklausa NŠA 2020 2021-12-20 13:55:47 367.43 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokytojai 2024-02-29 09:04:22
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokiniai 2024-02-29 09:04:07
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Tėvai 2024-02-29 09:03:55
2022 m. - Tėvų apklausa 2024-02-29 09:02:10 101.8 KB
2022 m. - Mokinių apklausa 2024-02-29 09:01:56 107.23 KB
2023 m. - Tėvų apklausa 2024-02-29 09:00:32 95.02 KB
2023 m. - Mokinių apklausa 2024-02-29 09:00:15 106.8 KB
Egzaminų rezultatai Atnaujinta Dydis
2022 - 2023 mokslo metai
2020 - 2023 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija 2023-09-26 14:02:14 0.98 MB
2023 m. brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė (voratinklis) 1.18 MB
Gimnazijos istorija Atnaujinta Dydis
lietuviškos mokyklos dabartiniame Trakų rajone Lenkijos okupacijos metais 2022-12-14 09:52:54 20.62 MB
Visa knyga 20.27 MB
Gyvenimas prie demarkacinės linijos dabartiniame Trakų rajone 757.21 KB
Archyvas Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2017-2019 2021-11-30 08:14:38 508.15 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos strateginis planas 2013-2016 2021-11-30 08:14:20 699.98 KB