Dokumentai
Darbo santykius reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuostatai 2023-12-08 11:01:52 452.22 KB
Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas 299.02 KB
Tvarkos
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-30 08:03:40 619.28 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

J.Martyncevienė

2024-04-14 15:42:40 391.05 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenės narių skatinimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-30 08:03:40 241.85 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichosocialinės rizikos valdymo darbe tvarkos aprašas 2021-11-30 08:03:40 577.3 KB
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 147.13 KB
Prisijungimo prie pavadavimų instrukcija 2021-11-30 08:03:40 650.69 KB
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 436.46 KB
Pareiginiai aprašai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 293.28 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 245.18 KB
Lavinamosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 213.53 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 214.76 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 211.98 KB
Logopedo pareigybė aprašymas 2021-11-30 08:09:34 210.99 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.63 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.68 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 227.92 KB
Direktoriaus pavaduotojų vadybinės funkcijos 2021-11-30 08:09:34 244.51 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 136.1 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.86 KB
Informacinio centro vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.05 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.19 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 208.11 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.09 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 201.95 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 205.1 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 204.19 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.84 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.57 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 199.12 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 198.25 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.96 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:10 199.28 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:22 206.21 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2023-02-23 09:13:07 136.1 KB
Asmens duomenų sauga
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-07 12:22:40 495.58 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-02-07 12:22:40 206.3 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-02-07 12:22:40 204.09 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-02-07 12:22:40 207.47 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-02-07 12:22:40 205.22 KB
Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-02-07 12:22:40 209.55 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-02-07 12:22:40 283.08 KB
Duomenų tvarkymo atmintinė 2023-02-07 12:22:40 96.74 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-02-07 12:22:40 225.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

V.Jasiūnas

2023-02-07 12:22:40 198.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2023-02-07 12:22:40 218.09 KB
Kvalifikacijos kėlimas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2023-10-30 11:59:17 386.06 KB
1 priedas. Individualaus tobulėjimo planas 2021-11-26 14:54:48 29.5 KB
2 priedas. Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2023-10-30 12:03:10 17.74 KB
3 priedas. Pagalbos mokinio specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2021-11-26 14:55:10 16.81 KB
Gimnazijos taryba
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos tarybos nariai 2022 m. 442.51 KB