Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, psichologai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.  

Mokytojų tarybai vadovauja ir jos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Aptaria  švietimo  pertvarkos  klausimus,  tolesnės  jos  raidos  galimybes,  numato  gimnazijos  veiklos perspektyvą, kryptis, tobulinimo būdus gimnazijoje.  
 • Svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.
 • Telkia gimnazijos bendruomenę tobulinti ugdymo procesą.
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:

Sveikinimai!